Arbetsgruppen för utveckling av bedömningen av motionsrelaterade konsekvenser

OKM042:00/2021 Organ

Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Käytännössä
kaikkien hallinnonalojen päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan. Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) on päättänyt käynnistää liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyön.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM042:00/2021

Ärendenummer VN/15409/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.9.2021 – 31.5.2022

Datum för tillsättande 23.8.2021

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett rättvist, jämlik och inkluderande Finland

Tavoite Välfärden främjas och ojämlikheten minskas

Mål och resultat

Asetettavan työryhmän tehtävänä on laatia suunnitelma, joka sisältää toimenpiteet
liikkumisvaikutusten arvioinnin integroimiseksi osaksi erilaisia nykyisiä vaikutusten arviointeja sekä toimenpiteiden toteuttamisen vastuutahot.

Sammandrag

Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Käytännössä
kaikkien hallinnonalojen päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan. Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) on päättänyt käynnistää liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyön.

Mer om ämnet