Arbetsgrupp som bereder en strategi för storevenemang

OKM036:00/2022 Projekt

Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta ett förslag till strategi för storevenemang genom att
- samla in nödvändiga förslag på basis av tidigare utarbetade dokument och god praxis hos aktörerna
- utarbeta principer för ansökan om storevenemang för branschen samt principer för skapande av finansiella partnerskap mellan privata aktörer och den offentliga sektorn.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM036:00/2022

Ärendenummer VN/19983/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 22.8.2022 – 28.2.2023

Datum för tillsättande

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta ett förslag till strategi för storevenemang.

Sammandrag

Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta ett förslag till strategi för storevenemang genom att
- samla in nödvändiga förslag på basis av tidigare utarbetade dokument och god praxis hos aktörerna
- utarbeta principer för ansökan om storevenemang för branschen samt principer för skapande av finansiella partnerskap mellan privata aktörer och den offentliga sektorn.

Utgångspunkter

Från och med våren 2020 fram till vårvintern 2022 har kultur- och idrottsevenemang, mässor och hela evenemangsbranschen lidit betydande ekonomiska förluster på grund av covid-19-pandemin och restriktionerna i samband med den. De allmänna verksamhetsförutsättningarna för aktörerna inom branschen har återställts, men branschen bedöms återhämta sig långsamt.

Det råder ofta internationell konkurrens om att få ordna storevenemang. Det finns sakkunskap i Finland när det gäller ansökningsprocesser och ordnande av evenemang, men kunnandet är delvis begränsat. För att lösa de ekonomiska utmaningarna krävs det partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn, och för att skapa dessa partnerskap behövs det mer kunnande. Finland saknar dock en nationell strategi för storevenemang.

Mer om ämnet