Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp: Evenemang genererar tillväxt, arbetstillfällen och välbehövliga extra medel till den offentliga ekonomin

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2023 10.18 | Publicerad på svenska 15.3.2023 kl. 13.17
Pressmeddelande
Julkaisun kansi

En bred arbetsgrupp som tillsatts av forsknings- och kulturministern och arbets- och näringsministern har utarbetat en strategi för storevenemang för de kommande tio åren. Enligt arbetsgruppen har evenemangen en betydande och delvis outnyttjad potential även när det gäller att stärka marknadsföringen av Finland och locka turister. Arbetsgruppen anser att det redan vid de kommande förhandlingarna om regeringsprogrammet lönar sig att vidta åtgärder för att påskynda tillväxten.

I arbetsgruppens förslag betonas evenemangsbranschens samhällsekonomiska betydelse. Evenemangen skapar tillväxt och arbetstillfällen inom servicesektorn och bidrar till den offentliga ekonomin. Arbetsgruppen lyfter fram en undersökning från 2019 som uppskattar branschens storlek till 2 350 miljoner euro. Enligt uppskattningar genererar evenemangen för de regionala ekonomierna 3–6 gånger och i vissa fall till och med tio gånger mer pengar än vad det kostar att ordna dem.

- Utöver betydande ekonomiska konsekvenser har evenemangen också stora samhälleliga konsekvenser. Att delta i evenemang ökar finländarnas känsla av gemenskap, samhörighet och välbefinnande. Det lönar sig alltid att satsa på ekonomisk tillväxt och på att öka den immateriella välfärden, oberoende av konjunkturerna i den offentliga ekonomin, konstaterar arbetsgruppens ordförande, statssekreterare Tuomo Puumala.

Arbetsgruppen föreslår att evenemangens potential utnyttjas bland annat genom att målinriktat organisera det förvaltningsövergripande samarbetet, öka samarbetet mellan aktörerna, undanröja hinder för tillväxt och mångsidigt stärka kompetensen inom evenemangsbranschen.

Enligt arbetsgruppen skulle evenemangsbranschen och evenemangen kunna gynnas av ett nytt förvaltningsövergripande organ, vars uppgift skulle vara att utveckla branschens verksamhetsförutsättningar, mäta evenemangens effekter och samordna arbetet med att locka nya storevenemang till Finland.

Arbetsgruppen anser att det bör utredas om det är möjligt att skapa nya incitament för att ordna evenemang, och i arbetet kan produktionsincitamentet för den audiovisuella branschen fungera som modell.

Arbetsgruppen vill stärka de befintliga inhemska evenemangen och samtidigt stödja utvecklingen av nya evenemang. Det behöver också satsas mer på att locka utländska evenemang till Finland. I strategin föreslår arbetsgruppen åtgärder för att utveckla samarbetet, finansieringen, påskyndandet av tillväxt, arbetskraften, kompetensen och utbildningen samt evenemangens infrastruktur.

För att påskynda tillväxten föreslår arbetsgruppen dessutom åtgärder som gör det lättare att identifiera branschen i lagstiftningen och stärka evenemangsexporten.

- Nu har vi fått den efterlängtade strategin för storevenemang, och den överskrider förvaltningsgränserna på ett utmärkt sätt. Det är viktigt att strategin omfattar ett stort antal olika evenemang och att granskningen har gjorts i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet. Det lönar sig för den nya regeringen att genomföra strategin, säger minister Petri Honkonen.

- Evenemangbranschen kännetecknas av ett smidigt samarbete mellan nätverk som består av små och stora företag inom olika branscher. Vid utvecklingen av evenemangsbranschen bör man dock fortfarande fästa vikt vid aspekter som rör företagande och företagsverksamhet. För att möjliggöra tillväxt kan man också skapa mer flexibla finansierings-, partnerskaps- och incitamentsmodeller som gör det möjligt att lyckas i den allt hårdare internationella konkurrensen, säger minister Mika Lintilä.

I augusti 2022 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till strategi för storevenemang. Närmare information om arbetsgruppens sammansättning och uppgifter finns i statsrådets tjänst för projektinformation.

Strategi för storevenemang 2023–2033: Ett levande Finland med storevenemang som väcker internationellt intresse

Mer information: Tuomo Puumala, statssekreterare, tfn 0295 161 002

Mer om ämnet

Förslag till strategi för storevenemang är under beredning (UKM och ANM nyhet 22.8.2022) 
 

Idrott Kultur Mika Lintilä Petri Honkonen