Hoppa till innehåll

Förslag till strategi för storevenemang är under beredning

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2022 10.23
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till strategi för storevenemang. Arbetsgruppens mandatperiod är 22.8.2022–28.2.2023.

- Under sommaren har många säkert lagt märke till hur viktig roll evenemangen spelar när det gäller att skapa samhörighet och upplevelser. Dessutom för de med sig arbetstillfällen och ekonomiska fördelar till regionerna i Finland. För att stärka branschen och kartlägga den internationella potentialen behövs det en nationell strategi, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

Arbetsgruppen har till uppgift att samla in nödvändiga förslag på basis av tidigare utarbetade dokument och god praxis hos aktörerna. Därtill ska arbetsgruppen utarbeta principer för ansökan om storevenemang och för skapande av finansiella partnerskap mellan privata aktörer och den offentliga sektorn

Statssekreterare Tuomo Puumala från undervisnings- och kulturministeriet har utsetts till ordförande för arbetsgruppen.

Bakgrund

Från och med våren 2020 fram till vårvintern 2022 har kultur- och idrottsevenemang, mässor och hela evenemangsbranschen lidit betydande ekonomiska förluster på grund av covid-19-pandemin och restriktionerna i samband med den.

De allmänna verksamhetsförutsättningarna för aktörerna inom branschen har återställts, men branschen bedöms återhämta sig långsamt bl.a. på grund av dess försvagade finansiella ställning och publikens långsamma återkomst till evenemangen. Det förväntas också ta flera år för turismen att återhämta sig till samma nivå som före pandemin. 

De ekonomiska konsekvenserna av ett evenemang sträcker sig vanligtvis, både direkt och indirekt, längre än till den ort där evenemanget ordnas. Evenemangen skapar arbetstillfällen och spelar en viktig roll när det gäller att öka orternas livskraft och attraktionskraft.

Särskilt när ett storevenemang ordnas på en ort har det ofta en inverkan som varar i många år. Ordnandet av ett storevenemang ökar också på många sätt den internationella kompetensen på orterna och hos arrangörerna.

Suurtapahtumastrategiaa valmisteleva työryhmä

Mer information: Tuomo Puumala, statssekreterare, tfn 0295 161 002

Tidigare utredningar

Kansainväliset urheilutapahtumat Suomessa -selvitys (Finlands Olympiska kommitté, på finska)

Internationella storevenemang i Finland (Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2006:27, sammandrag på svenska)

Ordnande av kulturevenemang (Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:21, sammandrag på svenska)

Festivalernas Finland (Cupore, sammandrag på svenska)

Festivaalien ja tapahtumien edistäminen valtion kulttuuripolitiikassa. Katsaus tietopohjaan, valtionavustuksiin ja vaikuttavuuteen (Cupore, på finska)

Eurooppalaisia festivaalistrategioita ja -avustusohjelmia (Cupore, på finska)

Konst- och kulturfestivalernas effekter (Cupore, sammandrag på svenska)