Program för utveckling av studiehandledningen

Program för utveckling av studiehandledningen - grundläggande utbildning, yrkesutbildning och gymnasieutbildning

OKM033:00/2020 Projekt

Programmet för utveckling av studiehandledningen utvecklar studiehandledningen inom den grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. I fråga om elev- och studiehandledningen stärker det genomförandet, verksamhetssätten, samarbetet, systematiken samt kontinuiteten i synnerhet från grundskolan till andra stadiet, men också vidare till fortsatta studier eller arbetslivet.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM033:00/2020

Ärendenummer VN/22470/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 18.6.2020 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 18.6.2020

Mål och resultat

Utvecklingsprogrammets mål är att

- stöda, utveckla och stärka genomförandet, verksamhetssätten, samarbetet och systematiken samt kontinuiteten från grundskolan till andra stadiet när det gäller studiehandledningen
- ta fram tillvägagångssätt för att säkerställa individuell handledning som är anpassad till varje elevs behov
- stärka jämlikheten i utbildningen genom att ge alla elever insyn ifråga om möjligheterna vad gäller arbetslivet och fortsatta studier
- synliggöra den kompetens som behövs i framtiden, utnyttja prognostiseringsinformation bättre än för närvarande och stärka informationsproduktionen om arbetslivet
- stöda studiehandledningens roll när det gäller att identifiera och stöda elevens kunnande och särskilt elevens styrkor
- stärka elev- och karriärhandledningens möjligheter att avveckla könssegregationen samt att beakta den centrala betydelse som de kulturell mångfald och språkliga färdigheterna har för integreringen i samhället
- stöda multiprofessionellt samarbete och gemenskap i skolor och läroanstalter.

Sammandrag

Programmet för utveckling av studiehandledningen utvecklar studiehandledningen inom den grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. I fråga om elev- och studiehandledningen stärker det genomförandet, verksamhetssätten, samarbetet, systematiken samt kontinuiteten i synnerhet från grundskolan till andra stadiet, men också vidare till fortsatta studier eller arbetslivet.

Utgångspunkter

Regionala, socioekonomiska och könsrelaterade skillnader samt utbildning som går i arv syns allt starkare i lärande och utbildningsvägar. Könssegregationen i utbildningen och arbetslivet är hård i Finland. Också invandrare, personer med invandrarbakgrund, personer med funktionsnedsättning och andra grupper i en sårbar ställning ligger efter övriga befolkningsgrupper i fråga om utbildning och kompetens.

Alltför många ungdomar avbryter studierna eller slutför dem med bristfälliga kunskaper och färdigheter. Av åldersklassen är 16 procent utan examen på andra stadiet, trots att samhället av i dag ställer krav på att alla åtminstone ska ha en examen på andra stadiet för att bli sysselsatta och delaktiga.

I enlighet med målen i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering ska studiehandledningen på olika utbildningsnivåer stärkas. Målet är att säkerställa att alla som går ut grundskolan ska hitta en plats för att fortsätta studierna på andra stadiet. Dessutom ska studiehandledningen stödja att den studerande framskrider smidigt i studierna och avlägger en examen på andra stadiet samt minska regionala, socioekonomiska och könsrelaterade skillnader när den studerande söker sig till utbildning och beträffande den studerandes kunnande.

Tillvägagångssätten inom studiehandledningen utvecklas för att säkerställa att varje elev och studerande får personlig handledning i enlighet med sina individuella behov. De möjligheter som står till buds inom arbetslivet och fortsatta studier ska synliggöras för alla elever genom bättre utnyttjande av prognostiska uppgifter och genom att förbättra framtagandet av information om arbetslivet. Dessutom stärks kamrathandledningen.

Utvecklingsprogrammet ska också stödja studiehandledningens roll när det gäller att identifiera och stödja elevernas och de studerandes kunnande och i synnerhet vars och ens styrkor, stärka elev- och karriärhandledningens möjligheter att avveckla könssegregeringen samt beakta den centrala roll som språkkunskaperna har med tanke på socialiseringen in i samhället. Utvecklingsprogrammet stöder multiprofessionellt samarbete och samhörigheten i skolor och läroanstalter.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Ett brett utvecklingsprogram för studiehandledningen

UKM Pressmeddelande 18.6.2020 9.37