Reform av det kontinuerliga lärandet

Parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet

OKM033:00/2019 Projekt

En parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet genomförs för att svara på behovet att utveckla och förnya det egna kunnandet under hela livet. Genom reformen främjas inlärning i arbetslivet, skapas ett servicesystem för kontinuerligt lärande och ökas jämlikheten i deltagandet genom att tillgången till tjänster förbättras.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM033:00/2019

Ärendenummer 35/040/2019 , VN/2994/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 21.8.2019 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 21.8.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Kompetens ger trygghet i ett arbetsliv i förändring

Metod Ett förslag till arbetslivsorienterad modell för kontinuerligt lärande tas fram

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar

Metod En parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet genomförs

Mål och resultat

Målet är att reformera systemet för kontinuerligt lärande så att det ska möta framtida behov. Visionen för reformen av det kontinuerliga lärandet är att alla har att alla har information, färdigheter och kunnande som behövs för ett meningsfullt liv, att var och en utvecklar sitt kunnande under tiden i arbetslivet och att kunnandet förnyar arbetslivet och arbetslivet förnyar kunnandet.
Utifrån visionen har man ställt upp mål för reformen av det kontinuerliga lärandet. De viktigaste målen är att höja befolkningens kompetensnivå, förbättra sysselsättningsgraden, öka jämställdheten i deltagandet och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft.
Indikatorer som mäter genomförandet av åtgärderna i den parlamentariska reformen och uppnåendet av målen följs upp regelbundet.

Sammandrag

En parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet genomförs för att svara på behovet att utveckla och förnya det egna kunnandet under hela livet. Genom reformen främjas inlärning i arbetslivet, skapas ett servicesystem för kontinuerligt lärande och ökas jämlikheten i deltagandet genom att tillgången till tjänster förbättras.

Utgångspunkter

För att gynna sysselsättningen krävs det en stark satsning på utbildning och kompetens. Omvälvningarna i arbetslivet ställer krav, som ökar behovet av att uppdatera det egna kunnandet och av kontinuerligt lärande. En särskild utmaning är att de som är i störst behov av utbildning är de som deltar minst i den.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.