Plan for FoU finansiering för åtta år

UKM & ANM - Arbetsgrupp som bereder en plan för FoU-finansieringen för de följande åtta åren

OKM028:00/2023 Organ

Arbetsgruppen ska utarbeta en åttaårig plan för finansieringen av forskning och utveckling (FoU) och för andra aspekter av politiken inom forskning, utveckling och innovation (FoUI) i enlighet med lagen om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet. Arbetsgruppen sammanträder både i begränsad och i utvidgad sammansättning. UKM och ANM ansvarar för beredningen, som utförs på ett förvaltningsövergripande sätt. Vid beredningen hörs olika aktörer.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM028:00/2023

Ärendenummer VN/24846/2023

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 18.10.2023 – 30.5.2024

Datum för tillsättande

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Alaluku 5.3 Korkea osaaminen ja sivistys tulevaisuuden perustana

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.3 Nostetaan Suomen TKI-rahoitusta

Kontaktperson
Harri Länsipuro, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 047 305
[email protected]

Kontaktperson
Riina Vuorento, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 363
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen ska lämna ett förslag till forsknings- och innovationsrådet om en plan för FoU-finansiering som sträcker sig längre än en ramperiod.
Beredningen grundar sig på lagen om statlig finansiering av FoU-verksamhet, föresatserna om FoUI-verksamhet i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering samt den parlamentariska FoUI-arbetsgruppens riktlinjer.
Arbetsgruppen ska höra berörda grupper och nödvändiga experter under arbetets gång. Beredningen av planen behandlas regelbundet i arbetsgruppens utvidgade sammansättning. Utkastet till plan behandlas dessutom vid ministeriernas kanslichefsmöte.
Arbetsgruppen ska utarbeta ett förslag till uppföljning av planen och de informationsbehov som uppföljningen kräver.
Arbetsgruppens utvidgade sammansättning har till uppgift att stödja och följa upp beredningen av planen, ta fram expertis till stöd för beredningen, bedöma och framföra synpunkter på riktlinjerna i planen under beredningen samt stödja genomförandet av riktlinjerna i planen.

Sammandrag

Arbetsgruppen ska utarbeta en åttaårig plan för finansieringen av forskning och utveckling (FoU) och för andra aspekter av politiken inom forskning, utveckling och innovation (FoUI) i enlighet med lagen om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet. Arbetsgruppen sammanträder både i begränsad och i utvidgad sammansättning. UKM och ANM ansvarar för beredningen, som utförs på ett förvaltningsövergripande sätt. Vid beredningen hörs olika aktörer.

Utgångspunkter

Statsminister Petteri Orpos regering har förbundit sig till det nationella målet att höja Finlands FoU-utgifter till 4 procent av BNP före 2030. I enlighet med det nationella målet och den gällande FoU-finansieringslagen ökar statens FoU-finansiering till 1,2 procent av BNP före 2030, förutsatt att den privata sektorns insatser ökar till 2,67 procent av FoU-utgifterna.
Regeringen utarbetar en åttaårig plan för FoU-finansieringen och andra aspekter av FoUI-politiken. Planen bereds av undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet i ett omfattande samarbete med forskningsaktörer och näringslivet. Forsknings- och innovationsrådet leder beredningen av planen.
I lagen om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet 2024–2030 (1092/2022) föreskrivs dessutom om det årliga totalbeloppet av de fullmakter och anslag för FoU-verksamhet som tas in i statsbudgeten 2024–2030. Enligt 3 § i lagen ska statsrådet en gång per valperiod godkänna en plan för användningen av finansieringen av FoU-verksamhet för de följande åtta åren. I planen ska det redogöras för nuläget inom FoUI-systemet, målen för systemet samt de huvudsakliga riktlinjerna för finansieringen av FoU-verksamhet.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet