En plan för tillgång till högskoleutbildning

En plan för tillgång till högskoleutbildning

OKM023:00/2020 Projekt

Enligt regeringsprogrammet ”kommer en plan för tillgång till högskoleutbildning att utarbetas. Planen ska behandla den sociala, regionala och språkliga jämlikheten inom högskoleutbildningen samt eventuella hinder för att olika minoritetsgrupper ska kunna söka till högskoleutbildning. Utifrån utredningen vidtas de åtgärder som behövs.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM023:00/2020

Ärendenummer VN/3884/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 24.6.2020 – 31.12.2021

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar

Metod En plan för tillgång till högskoleutbildning utarbetas

Tavoite Utbildning skapar jämställdhet och jämlikhet i samhället

Mål och resultat

En utredare ska utses för att bereda planen och arbetet ska styras av styrgruppen och bistås av vetenskapspanelen.

Utredaren har till uppgift att
1) beskriva nuläget när det gäller jämställdheten inom högskoleutbildningen, inklusive eventuella hinder som gör att underrepresenterade grupper inte söker sig till högskoleutbildning eller slutför studierna samt god praxis och goda resultat
2) utifrån lägesbilden ta fram ett förslag till mål för att förbättra tillgången samt till riktlinjer för åtgärder
3) lägga fram rekommendationer för den utbildningspolitiska redogörelsen
4) stödja högskolorna i deras arbete med planerna för tillgång till högskoleutbildning.

I planen ska man se på tillgångsfrågan med tanke på socioekonomisk ställning, regioner, kön,invandrarbakgrund, etniska grupper, språkgrupper och personer med funktionsnedsättning. Arbetet ska omfatta studievägens olika faser från det man söker sig till högskoleutbildning till dess man går ut i arbetslivet.

Avsikten är att högskolorna utifrån riktlinjerna ska utarbeta sina egna planer för tillgång och till exempel ta med planerna i sina lagstadgade jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Planens förslag kan också användas i andra politiska beredningar.

I beredningen ska också reformen av det ständiga lärandet och den utbildningspolitiska redogörelsen beaktas.

Styrgruppen ska styra utredningen och utredarens arbete. Styrgruppen och utredaren bistås av vetenskapspanelen.

I planeringsarbetet ska intressentgruppernas sakkunnighet nyttjas brett. Intressentgrupperna ombeds ge förslag på sakkunniga som ska delta i samarbetet och vars synpunkter regelbundet samlas in under beredningens gång.

Sammandrag

Enligt regeringsprogrammet ”kommer en plan för tillgång till högskoleutbildning att utarbetas. Planen ska behandla den sociala, regionala och språkliga jämlikheten inom högskoleutbildningen samt eventuella hinder för att olika minoritetsgrupper ska kunna söka till högskoleutbildning. Utifrån utredningen vidtas de åtgärder som behövs.

Utgångspunkter

Regeringsprogrammets anteckning om en plan för tillgång till högskoleutbildnin (Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering s. 164).

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet