Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma

Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma

OKM023:00/2020 Kehittäminen

Hallitusohjelman mukaan tehdään korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma, jossa käydään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet sekä ryhdytään selvityksen pohjalta tarvittaviin toimiin.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM023:00/2020

Asianumerot VN/3884/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.6.2020 – 31.12.2021

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keino Laaditaan korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma

Tavoite Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Tavoitteet ja tuotokset

Saavutettavuussuunnitelmaa valmistelemaan nimetään selvityshenkilö, jonka työtä ohjausryhmä ohjaa, tukenaan tiedepaneeli.

Selvityshenkilön tehtävänä on
1) kuvata korkeakoulutuksen tasa-arvon tämän hetkinen tilanne, mukaan lukien aliedustettujen ryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen ja koulutuksen läpäisyn mahdolliset esteet sekä hyviksi havaitut käytännöt ja onnistumiset
2) valmistella tilannekuvan pohjalta ehdotus saavutettavuuden edistämisen tavoitteiksi ja toimenpiteiden suuntaviivoiksi
3) tehdä suosituksia koulutuspoliittisen selonteon tarpeisiin
4) tukea korkeakouluja omassa saavutettavuussuunnitelmatyössä.

Suunnitelmassa tulee tarkastella saavutettavuutta sosioekonomisen aseman, alueiden, sukupuolen,maahanmuuttajataustan, etnisten ryhmien, kieliryhmien ja toimintarajoitteisten kannalta. Tarkastelu tulee kohdistaa koulutuspolun eri vaiheisiin korkeakoulutukseen hakeutumisesta työelämään siirtymiseen.

Tarkoituksena on, että laadittujen suuntaviivojen pohjalta korkeakoulut valmistelisivat omat saavutettavuussuunnitelmansa esimerkiksi osaksi lakisääteisiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiaan. Lisäksi suunnitelman ehdotuksia voidaan hyödyntää muussa poliittisessa valmistelussa.

Valmistelussa on otettava huomioon myös jatkuvan oppimisen uudistus ja koulutuspoliittinen selonteko.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata selvityksen tekoa ja selvityshenkilön työtä. Ohjausryhmän ja selvityshenkilön tukena toimii tiedepaneeli.

Suunnitelmatyössä hyödynnetään laajasti sidosryhmien asiantuntemusta. Sidosryhmiltä pyydetään esityksiä työhön osallistuvista asiantuntijoista, joiden näkemyksiä kerätään säännöllisesti valmistelun aikana.

Tiivistelmä

Hallitusohjelman mukaan tehdään korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma, jossa käydään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet sekä ryhdytään selvityksen pohjalta tarvittaviin toimiin.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa koskeva kirjaus (Pääministeri Marinin hallituksen ohjelma s. 162)

Lisätietoja

Lisää aiheesta