Regeringens proposition om förslag till lagar ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

OKM023:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Undervisnings- och kulturministeriet bereder en lagändring i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Rinnes regering, där det sägs att ”en subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid införs”.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM023:00/2019

Ärendenummer OKM/16/010/2019

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 25.6.2019 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildning skapar jämställdhet och jämlikhet i samhället

Metod En RP om subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid och mindre gruppstorlekar lämnas

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 19.9.2019
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 41/2019
  Original uppskatting av föredragningsvecka 45/2019
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 43/2019

Vid undervisnings- och kulturministeriet bereds en i regeringsprogrammet inskriven lagändring gällande omfattningen av rätten till småbarnspedagogik: en subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid införs. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Det föreslås att lagarna träder i kraft den 1 augusti 2020.

Ansvarig ministerOpetusministeri Andersson

KontaktpersonAnne-Marie Brisson, undervisnings- och kulturministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2019

Kontaktperson
Anne-Marie Brisson, HALLITUSNEUVOS
tel. +358 40 026 9201
[email protected]

Mål och resultat

I propositionen föreslås att lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn ändras. Genom den föreslagna ändringen av lagen om småbarnspedagogik återinförs barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik som heldagsvård. Motsvarande ändring föreslås även i den reglering som gäller stödet för privat vård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. Dessutom föreslås att det betalas högre stöd för privat vård av barn när barnet deltar i småbarnspedagogik som heldagsvård. Sänkt bidrag för privat vård av barn betalas när barnet deltar i småbarnspedagogik som ordnas utöver förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen.

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet bereder en lagändring i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Rinnes regering, där det sägs att ”en subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid införs”.

Utgångspunkter

Behovsprövningen inom småbarnspedagogiken har varit i kraft från och med den 1 augusti 2016. Innan dess hade alla barn subjektiv rätt till småbarnspedagogik, och rätten var inte begränsad. Begränsningen av rätten till småbarnspedagogik till 20 timmar i veckan grundade sig på regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering av den 27 maj 2015. Genom begränsningen eftersträvades inbesparingar. Enligt resultaten för den undersökning av de sammanlagda effekterna på småbarnspedagogiken (Vaka-Vai) som företagits är att långtifrån alla kommuner tagit begränsningen i bruk och de förväntade sparmålen därmed inte heller uppnåtts. Kommunernas olika praxis har försatt barn och familjer i ojämlik ställning i fråga om hur heltäckande den service som erbjuds är.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.