Ändring av bilagan till statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

OKM014:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Enligt förslaget skulle bilagan till statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser ändras. Enligt förslaget skulle en utbildning som handleder för examensutbildning samt folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga fogas till nivå tre (3) i bilagan.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM014:00/2022

Ärendenummer VN/8041/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 15.3.2022 – 9.6.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Maria Soininen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 330 220
[email protected]

Mål och resultat

Enligt förslaget skulle bilagan till statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser ändras. Enligt förslaget skulle en utbildning som handleder för examensutbildning samt folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga fogas till nivå tre (3) i bilagan.

Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning ersätter den nuvarande utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och den nuvarande utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA). Den nya utbildningen börjar den 1 augusti 2022.

Folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga har börjat i augusti 2021.

Sammandrag

Enligt förslaget skulle bilagan till statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser ändras. Enligt förslaget skulle en utbildning som handleder för examensutbildning samt folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga fogas till nivå tre (3) i bilagan.

Utgångspunkter

Målet med referensramarna för kvalifikationer är att underlätta jämförelser mellan olika länders examina och examensnivåer samt att på det sättet främja mobilitet och livslångt lärande. Nivåerna i referensramarna för kvalifikationer beskriver vad en person som avlagt en examen, lärokurs eller kompetenshelhet vet, förstår och kan göra. Kompetensen beskrivs på det sätt som överenskommits i europeiskt samarbete.

Finlands referensram för examina beskriver de examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenser som ingår i vårt nationella utbildningssystem. Referensramen omfattar bland annat allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och högskoleutbildning.

Examina, lärokurser och övriga omfattande kompetenshelheter har indelats i åtta nivåer på basis av den kompetens som de förutsätter. Den kompetens som produceras av varje nivå är definierad i en statsrådsförordning och beskrivningarna motsvarar kvalifikationsnivåerna i den europeiska referensramen för kvalifikationer.

Finlands referensram för examina är baserad på Europaparlamentets och -rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer (European Qualifications Framework, EQF) för att främja livslångt lärande. Finlands referensram för examina är även enhetlig med den europeiska referensramen för högskoleexamina (European Higher Education Area (EHEA) qualifications framework).

Om en nationell referensram för examina och övriga samlade kompetenser föreskrivs i lagen (93/2017) och statsrådets förordning (120/2017).

Referensramen för examina och övriga samlade kompetenser i Finland uppdateras och kompletteras genom en ändring av bilagan till statsrådets förordning (120/2017). Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för ändringarna.

Ytterligare uppgifter