Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finan-siering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

OKM007:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin tehdään tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) rahoituksen edellyttämät muutokset.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM007:00/2021

Ärendenummer VN/725/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 12.1.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar

Metod Läropliktsåldern höjs till 18 år

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 175/2021

Med beaktande av det avvikande året 2020 i kostnadsunderlaget och prestationsmängden (grundläggande utbildning för vuxna och undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen).

Ansvarig ministerUndervisningsminister Andersson

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Mål och resultat

I propositionen föreslås det bestämmelser om finansiering av den utbildning som avses i la-gen om utbildning som handleder för examensutbildning. Till utbildningen som handleder för examensutbildning överförs från och med den 1 augusti 2022 utbildningar i övergångs-skedet enligt gällande lagstiftning, det vill säga påbyggnadsundervisning efter den grundläg-gande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Det föreslås att utbildning som handleder för examensutbildning finansieras inom ramen för de nuvarande finansieringssystemen för de utbildningar i övergångsskedet som överförs till utbildningen som handleder för examensutbildning. Enligt propositionen är avsikten att i de olika finansieringssystemen förenhetliga nivån på finansie-ringen av handledande och förberedande utbildning. I propositionen föreslås det också vissa preciseringar i de bestämmelser om rätten att ordna handledande utbildning som finns i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2022.

Sammandrag

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin tehdään tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) rahoituksen edellyttämät muutokset.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.