Hallituksen esitys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

OKM007:00/2021 Säädösvalmistelu

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin tehdään tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) rahoituksen edellyttämät muutokset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM007:00/2021

Asianumerot VN/725/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 12.1.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keino Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen

Lainvalmistelu

HE laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 175/2021

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin tehdään tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) rahoituksen edellyttämät muutokset. Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen yhdistetään 1.8.2022 lukien perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta on tarkoitus rahoittaa siihen yhdistettävien koulutusmuotojen erillisten rahoitusjärjestelmien puitteissa siten, että eri koulutusmuotojen yhteydessä järjestettävän valmentavan koulutuksen rahoitustaso yhtenäistetään.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä esitetään säädettäväksi tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta. Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen yhdistetään 1.8.2022 lukien voimassa olevan lainsäädännön mukaiset nivelvaiheen koulutukset, joita ovat perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus.

Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta rahoitettaisiin siihen yhdistettävien nivelvaiheen koulutusten nykyisten rahoitusjärjestelmien puitteissa. Valmentavan koulutuksen rahoituksen taso eri rahoitusjärjestelmissä yhtenäistettäisiin. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä tarkennuksia tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain mukaisiin valmentavan koulutuksen järjestämisoikeutta koskeviin säännöksiin.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin tehdään tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) rahoituksen edellyttämät muutokset.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.