Arbetsgruppen för nationella datalager och arkivering

OKM005:00/2023 Projekt

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för perioden 1.1.2023–31.5.2023. Arbetsgruppen har till uppgift att utreda möjligheterna att utnyttja nationella datalager när kommunernas elektroniska material överförs för att arkiveras i Riksarkivets centraliserade arkiveringstjänst (SAPA).

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM005:00/2023

Ärendenummer VN/27871/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.2.2023 –

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Jussi Sallila, Hallitussihteeri
tel. +358 295 330 246
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen skapar en gemensam lägesbild av den centraliserade arkiveringen av materialet i datalagren och en färdplan för kommande pilotprojekt och de resurser som dessa projekt behöver.

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för perioden 1.1.2023–31.5.2023. Arbetsgruppen har till uppgift att utreda möjligheterna att utnyttja nationella datalager när kommunernas elektroniska material överförs för att arkiveras i Riksarkivets centraliserade arkiveringstjänst (SAPA).

Utgångspunkter

I finansministeriets projekt för kartläggning av de strategiska målen för att utnyttja och öppna information behandlades nationella datalager och hur tillgänglig och användbar den information som ingår i datalagren är och hur man ska hantera denna information. I de strategiska målen ingår identifiering av de viktigaste nationella datalagren, centraliserad användning av informationen i datalagren samt interoperabiliteten och kvaliteten hos informationen i datalagren i enlighet med de nationella kvalitetskriterierna.
I samband med totalreformen av lagstiftningen gjordes utredningen ”Utveckling av Riksarkivets elektroniska tjänster och reform av arkivlagstiftningen”. Av utredningen framgick att de nationella datalagren innehåller en stor del av det kommunala material som ska arkiveras. Nationella datalager finns inom flera förvaltningsområden: bland annat Varda (Utbildningsstyrelsen), RYHTI (miljöministeriet) Vati (jord- och skogsbruksministeriet/Livsmedelsverket), PRONTO (inrikesministeriet), KANTA (social- och hälsovårdsministeriet). Det handlar om dubbelarkivering eftersom kommunerna är skyldiga att arkivera sitt eget material, men materialet kan inte direkt överföras från det nationella datalagret till Riksarkivets centraliserade tjänst. Samtidigt utvecklas Riksarkivets centraliserade arkiveringstjänst så att den ska kunna ta emot arkivmaterial från kommuner och andra offentliga ämbetsverk än statliga ämbetsverk.

Mer om ämnet