Regeringens proposition med förslag till lag om småbarnspedagogik och till vissa lagar i anslutning till den samt utkast till förordning om småbarnspedagogik

OKM004:00/2018 Lagstiftningsprojekt

I propositionen föreslås att det stiftas en lag om småbarnspedagogik. Samtidigt föreslås att den gällande lagen om småbarnspedagogik (36/1973) ska upphävas. I förslaget ingår också en ny informationsresurs för småbarnspedagogiken. Avsikten är att lagarna träder i kraft den 1 augusti 2018.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM004:00/2018

Ärendenummer OKM/3/010/2018

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Rinne

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Metod Täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienemmät ryhmäkoot

Lagberedning

HE varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Riksdagens svar EV 67/2018

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki.Laissa perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Sisältää myös luonnoksen varhaiskasvatusasetukseksi.

Ansvarig ministerOpetusministeri Grahn-Laasonen

KontaktpersonTarja Kahiluoto, undervisnings- och kulturministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Kontaktperson
Kirsi Alila, Opetusneuvos
[email protected]

Kontaktperson
Tarja Kahiluoto, Opetusneuvos
[email protected]

Mål och resultat

I propositionen föreslås att det stiftas en lag om småbarnspedagogik. Samtidigt föreslås att den gällande lagen om småbarnspedagogik (36/1973) ska upphävas.

Enligt förslaget ska bestämmelserna i flera olika lagar och förordningar gällande anordnande av socialvård som tillämpas inom småbarnspedagogiken samt förordningen om barndagvård samlas i en ny lag om småbarnspedagogik. Lagens tillämpningsområde förtydligas därmed. I lagen ska dessutom ingå bestämmelser om behörigheterna för och dimensioneringen av personalen, förpliktelser som gäller privata serviceproducenter samt om informationsbehandling och datasekretess.

Lagen föreslås innehålla bestämmelser om befattningsbeteckningar enligt personalens utbildning och beakta de förändringar som ägt rum inom yrkesutbildningen. Därtill ingår bestämmelser som preciserar barnets rätt till småbarnspedagogik samt anordnandet av den. Barnets bästa betonas i fråga om praxis och beslutsfattande.

I förslaget ingår också en ny informationsresurs för småbarnspedagogiken, i syfte att förenhetliga uppgifterna om småbarnspedagogiken och göra dem mer tillförlitliga samt göra det möjligt att med beaktande av datasäkerheten centraliserat och i elektronisk form samla in, behandla och överlämna nödvändiga uppgifter till barnets vårdnadshavare och berörda myndigheter.

Därtill ingår vissa lagtekniska ändringar i vissa andra lagar som lagen om småbarnspedagogik förutsätter.

Sammandrag

I propositionen föreslås att det stiftas en lag om småbarnspedagogik. Samtidigt föreslås att den gällande lagen om småbarnspedagogik (36/1973) ska upphävas. I förslaget ingår också en ny informationsresurs för småbarnspedagogiken. Avsikten är att lagarna träder i kraft den 1 augusti 2018.