Hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnos varhaiskasvatusasetukseksi

OKM004:00/2018 Statute drafting

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Varhaiskasvatuksessa sovelletut useisiin eri säädöksiin kuuluneet säännökset koottaisiin uuteen varhaiskasvatuslakiin. Perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018.

Basic information Completed

Project number OKM004:00/2018

Case numbers OKM/3/010/2018

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Rinne

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Action Täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienemmät ryhmäkoot

Law drafting

HE varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 67/2018

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki.Laissa perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Sisältää myös luonnoksen varhaiskasvatusasetukseksi.

Minister in chargeOpetusministeri Grahn-Laasonen

Contact personTarja Kahiluoto, Ministry of Education and Culture

Additional information

  • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

  • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for spring session 2018

Contact person
Kirsi Alila, Opetusneuvos
[email protected]

Contact person
Tarja Kahiluoto, Opetusneuvos
[email protected]

Goals and results

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin.

Varhaiskasvatuksessa sovelletut useisiin eri sosiaalihuollon järjestämistä koskeviin lakeihin ja asetuksiin sekä lasten päivähoidosta annettuun asetukseen kuuluneet säännökset koottaisiin uuteen varhaiskasvatuslakiin. Lain soveltamisalaa selkiytettäisiin. Henkilökunnan kelpoisuuksista, henkilöstön mitoituksesta ja yksityisiä palvelun tuottajia koskevista velvoitteista sekä tietojen käsittelystä ja salassapidosta säädettäisiin varhaiskasvatuslaissa.

Laissa säädettäisiin koulutukseen perustuvista tehtävänimikkeistä ja otettaisiin huomioon ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneet muutokset. Laissa tarkennettaisiin varhaiskasvatusoikeuteen ja sen järjestämiseen liittyviä säännöksiä. Menettelyissä ja päätöksenteossa korostettaisiin lapsen etua.

Laissa perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto, jonka tarkoituksena on parantaa varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta ja mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen lapsen huoltajien ja tietoja tarvitsevien viranomaisten käytettäväksi.

Lisäksi muihin lakeihin tehtäisiin varhaiskasvatuslain edellyttämiä lakiteknisiä muutoksia.

Summary

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Varhaiskasvatuksessa sovelletut useisiin eri säädöksiin kuuluneet säännökset koottaisiin uuteen varhaiskasvatuslakiin. Perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018.