Hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnos varhaiskasvatusasetukseksi

OKM004:00/2018 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Varhaiskasvatuksessa sovelletut useisiin eri säädöksiin kuuluneet säännökset koottaisiin uuteen varhaiskasvatuslakiin. Perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM004:00/2018

Asianumerot OKM/3/010/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Rinne

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Keino Täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienemmät ryhmäkoot

Lainvalmistelu

HE varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 67/2018

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki.Laissa perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Sisältää myös luonnoksen varhaiskasvatusasetukseksi.

VastuuministeriOpetusministeri Grahn-Laasonen

YhteyshenkilöTarja Kahiluoto, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Kirsi Alila, Opetusneuvos
[email protected]

Yhteyshenkilö
Tarja Kahiluoto, Opetusneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin.

Varhaiskasvatuksessa sovelletut useisiin eri sosiaalihuollon järjestämistä koskeviin lakeihin ja asetuksiin sekä lasten päivähoidosta annettuun asetukseen kuuluneet säännökset koottaisiin uuteen varhaiskasvatuslakiin. Lain soveltamisalaa selkiytettäisiin. Henkilökunnan kelpoisuuksista, henkilöstön mitoituksesta ja yksityisiä palvelun tuottajia koskevista velvoitteista sekä tietojen käsittelystä ja salassapidosta säädettäisiin varhaiskasvatuslaissa.

Laissa säädettäisiin koulutukseen perustuvista tehtävänimikkeistä ja otettaisiin huomioon ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneet muutokset. Laissa tarkennettaisiin varhaiskasvatusoikeuteen ja sen järjestämiseen liittyviä säännöksiä. Menettelyissä ja päätöksenteossa korostettaisiin lapsen etua.

Laissa perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto, jonka tarkoituksena on parantaa varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta ja mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen lapsen huoltajien ja tietoja tarvitsevien viranomaisten käytettäväksi.

Lisäksi muihin lakeihin tehtäisiin varhaiskasvatuslain edellyttämiä lakiteknisiä muutoksia.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Varhaiskasvatuksessa sovelletut useisiin eri säädöksiin kuuluneet säännökset koottaisiin uuteen varhaiskasvatuslakiin. Perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018.