Arbetsgrupp för kulturpolitik, invandrare och om att främja kulturell mångfald

OKM002:00/2020 Projekt

Målet är att med hjälp av konst och kultur bidra till delaktigheten och deltagandet i samhället hos personer med utländsk bakgrund i syfte att öka dialogen och den ömsesidiga förståelsen  mellan olika befolkningsgrupper. Målsättningen är att det sker en övergång från ett projektbaserat sätt att främja mångfald till ett mer etablerat arbetssätt.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM002:00/2020

Ärendenummer OKM/55/040/2019 , VN/2317/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 9.1.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 9.1.2020

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta förslag till riktlinjer och åtgärder med vars hjälp den kulturella mångfalden och invandringen ska ges synlighet och påverka kulturpolitiken i enlighet med den demografiska utvecklingen. Målet är att genom konst och kultur stärka deltagandet och delaktigheten i samhället bland personer med utländsk bakgrund i syfte att öka dialogen och samförståndet mellan olika befolkningsgrupper.

Förslagen och åtgärderna ska gälla åtminstone följande ärendehelheter:

a)genomföra kulturell mångfald och flerspråkighet i kreativt arbete och i produktionen inom den kreativa branschen samt beträffande konstnärligt och kulturellt innehåll och inom kulturtjänster,

b)ge personer med utländsk bakgrund möjligheter att utöva professionell och annan konstnärlig och kulturell verksamhet samt att delta i konst- och kulturlivet i egenskap av kulturbrukare,

c)ge åtgärder och aktörer inom konst och kultur en roll där de stöder invandrares integrering och främjar möten mellan olika slags grupper

d)genomföra kulturell mångfald i utvecklingsarbete och beslutsfattande som gäller kulturpolitik

e)beakta forskning och av behovet av forskning inom ramen för arbetsgruppens uppgiftsområde samt främja utvecklingen av uppföljnings- och utvärderingsmetoder och mätare inom konst- och kulturområdet

Målet är att beakta det på fältet efterlysta behovet av att övergå från tillfälliga projekt som främjar mångfald till mer bestående verksamhetssätt, där mångfalden är en integrerad del av basverksamheten och främjar samarbeten mellan olika förvaltningsområden.

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet har den 9 januari 2020 tillsatt en arbetsgrupp som ska ta upp frågor kring kulturpolitik, invandring och kulturell mångfald. Arbetsgruppen ska utarbeta förslag till kulturpolitiska riktlinjer med vars hjälp ministeriets förvaltningsområde ska utvecklas inom den närmaste framtiden. Arbetsgruppens mandatperiod är 9.1-31.12.2020.

Utgångspunkter

Undervisnings- och kulturministeriet har främjat kulturell mångfald inom ramen för styrnings-, understöds-, utrednings- och utvecklingsarbetet inom kultursektorn samt genom att delta i genomförandet av statliga integrationsprogram.

Ministeriet har två gånger under 2000-talet publicerat invandrarpolitiska riktlinjer (2003 och 2009) samt en omfattande slutrapport om tillgängligheten för konst och kultur (2014). Åren 2016-2019 publicerade ministeriet tre rapporter om ministeriets förvaltningsområdesvisa smärtpunkter och utarbetade åtgärdsförslag för att lösa dem för att svara på den omfattande invandring som hade inletts hösten 2015.

Den kulturella mångfalden är en bred helhet som handlar om språkliga och kulturella minoriteter och om att människor som tillhör dessa grupper på lika villkor delta i kulturen och jämlikt ska kunna föra fram sin kreativitet. Arbetsgruppen har för avsikt att koncentrera sig på den utmaning som kulturell mångfald innebär i kulturpolitiken med tanke på invandringen och dess tillväxt samt den mångkulturella mångfalden i anslutning till detta. I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ingår ett löfte om icke-diskriminering. Utgångspunkten för undervisnings- och kulturministeriets strategi är icke-diskriminering. En konkret åtgärd i ministeriets kulturpolitiska strategi är beredningen av riktlinjer för att beakta den kulturella mångfalden för att främja att personer med utländsk bakgrund deltar i kulturlivet och integreras i samhället.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.