Programmet Finland i rörelse uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet i vardagen

18.6.2024 13.01
SHM SRK UKM
Programmet Finland i rörelse, som ingår i regeringsprogrammet, utmanar intressegrupper att tillsammans främja fysisk aktivitet i arbetet och i vardagen. Programmets mål och åtgärder presenterades den 18 juni 2024 i Helsingfors.

Ungdomar i Finland i OECD-toppen i PISA 2022-undersökningens innehållsområde för kreativt tänkande

18.6.2024 10.55
UKM
Resultaten av delområdet för kreativt tänkande i OECD:s PISA 2022-undersökning publicerades den 18 juni 2024. I undersökningen utreddes hur unga i åldern 15 år i olika länder kan ta fram olika lösningar på problemsituationer i vardagen. I Finland presterar unga högt när det gäller kreativt tänkande, och i synnerhet flickorna presterar på toppnivå. Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson gläder sig över ungdomarnas goda resultat i Finland och över att skillnaderna mellan skolorna i Finland är små i fråga om kreativt tänkande.

Idrottsstipendier för vintergrenar delades ut

11.6.2024 10.42
UKM
Idrottsminister Sandra Bergqvist har beviljat 76 idrottare i vintergrenar ett idrottsstipendium. Ministern beviljade idrottarna sammanlagt 766 000 euro och 13 idrottare fick det högsta stipendiet på 20 000 euro. 32 idrottare fick 10 000 euro och 31 och 6 000 euro.

Statspriserna för informationsspridning gick till skickliga och modiga samhällsdebattörer

4.6.2024 11.30
UKM
Mottagarna av statspriset för informationsspridning 2024 förenas av att de belyser ämnen som tidigare försummats, skakar om förlegade attityder och lyfter fram ett internationellt perspektiv i den finländska offentligheten. Priset gick till åtta mottagare i år.

Henriksson: Viktiga tilläggssatsningar på undervisningen i modersmål och litteratur samt matematik

30.5.2024 13.04
UKM
Minimiantalet lektioner inom den grundläggande utbildningen utökas med tre årsveckotimmar utan att utvidga läroplanen. Målet är att höja finländarnas inlärningsresultat och utbildningsnivå samt att stärka kunskaperna i grundläggande färdigheter så att var och en får tillräckliga grundläggande kunskaper i grundskolan. Regeringen utfärdade på torsdagen de förordningsändringar som gäller detta.

Det nya internationella avtalet främjar öppenheten i patentsystemet

24.5.2024 13.39
UKM
Vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderättens (Wipo) diplomatiska konferens i Genève godkändes ett nytt fördrag. Syftet med att ta fram ett internationellt fördrag om skyldigheten att lämna uppgifter om genetiska resurser är att förbättra effektiviteten, transparensen och kvaliteten hos de delar av patentsystemet som behandlar genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser.

Petäjävesi gamla kyrka har sparats som 3D-modell

14.5.2024 11.19
UKM
Museiverket och dess samarbetspartner har tagit fram en 3D-modell av Petäjävesi gamla kyrka som ska bidra till att bevara värdefull information om kulturarvsobjektet för kommande generationer. Exakta mätdata underlättar också planeringen av restaurering och reparation av kyrkan.
Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Undervisningsminister
Sari Multala
Sari Multala
Forsknings- och kulturminister
Sandra Bergqvist
Sandra Bergqvist
Idrotts- och ungdomsminister