Barnkultur

Med barnkultur avses konst-, kultur- och kulturarvsfostran som riktas till barn och unga, utbud inom konst och kulturarv samt konst och kultur som produceras av barn och unga själva. Barnkultur omfattar upplevelser av konst och kultur samt inhämtande av kunskaper och färdigheter. Åtgärderna inom barnkultur gäller barn och unga under 18 år.

Främjande av barnkultur är en av tyngdpunkterna i undervisnings- och kulturministeriets verksamhet.

Genom sin verksamhet verkställer ministeriet barnets rätt till konst och kultur som ingår i FN:s konvention om barnets rättigheter och i grundlag. Konsten och kulturen är en del av bildningen och särskilt viktiga för barnets och den ungas intellektuella utveckling. Ministeriet stöder barnkulturverksamhet som är högklassig i fråga om konst- och kulturinnehållet, orienterad till barn och unga, genomförs av yrkespersoner, når alla barn och unga, respekterar den kulturella mångfalden samt främjar barnens och de ungas kreativitet.

Ministeriets mål är att konsten och kulturen ska vara en bestående del av barns och ungas liv genom det arbete som görs av barnkulturcentrum, anordnare av grundläggande konstundervisning, konstinstitutioner, museer, teatrar, orkestrar, bibliotek, traditionsföreningar och andra aktörer inom konst och kultur.

För att detta mål ska uppfyllas stöder ministeriet verksamheten vid 26 regionala barnkulturcentrum, Förbundet för barnkulturcenter i Finland samt Förbundet för grundläggande konstundervisning TPO. 

Stödformerna omfattar därtill projektunderstöd som de regionala konstkommissionerna delar ut årligen. 

Pris inom barnkulturen

Undervisnings- och kulturministeriet delar årligen ut Barndagspriset. Priset beviljas två sammanslutningar som på ett betydelsefullt sätt arbetat för att främja hobbyer för barn inom konst och konstfostran.  Undervisnings- och kulturministeriet begär förslag till pristagare av de regionala konstkommissionerna. Priset har delats ut sedan 2000.

Mer information om statspriset inom barnkultur som delas ut av Centret för konstfrämjande finns på Centrets webbplats.

Riksomfattande modellen för hobbytimmar

Undervisnings- och kulturministeriet har sedan 2016 främjat barns och ungas deltagande i kulturverksamhet genom att erbjuda dem möjligheter till kultur som hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. Utbudet på hobbytimmar baserar sig på barnens och de ungas önskemål och för genomförandet svarar professionella inom konst och kultur. Hobbyverksamheten har också ordnats på daghem.

Ytterligare information

Iina Berden, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069