Barnkultur

Konst- och kulturfostran värnar om sådan kreativitet, fördomsfrihet och optimism som är avgörande för att uppnå samhälleliga framsteg. Dessutom stärker den barnens och de ungas förmåga att se på saker ur en annan människas perspektiv.

Med barnkultur avses konst-, kultur- och kulturarvsfostran som riktas till barn och unga, utbud inom konst och kulturarv samt konst och kultur som produceras av barn och unga själva. Barnkultur omfattar upplevelser av konst och kultur samt inhämtande av kunskaper och färdigheter. Åtgärderna inom barnkultur gäller barn under 18 år.

Undervisnings- och kulturministeriet främjar barnkulturen. Genom sina åtgärder verkställer ministeriet barnets rätt till konst och kultur som ingår i FN:s konvention om barnets rättigheter och i grundlagen. Konsten och kulturen är en väsentlig del av bildningen och viktiga för barnets och den ungas uppväxt. Målet är att barn och unga ska kunna delta i konst och kultur oavsett var de bor och att barnkulturcentrumen ska täcka hela landet med sina tjänster.

Ministeriet stöder barnkulturverksamhet som är högklassig i fråga om konst- och kulturinnehållet, orienterad till barn och unga, genomförs av yrkespersoner, främjar barns och ungas kreativitet, är tillgänglig och respekterar den kulturella mångfalden. Ministeriets mål är att konsten och kulturen ska vara en del av alla barns och ungas liv genom det arbete som utförs av barnkulturcentrum, anordnare av grundläggande konstundervisning, konstinstitutioner, museer, teatrar, orkestrar, bibliotek, traditionsföreningar och andra aktörer inom konst och kultur.

Ministeriet stöder barnkulturcentrum, nationellt viktiga konst- och kulturevenemang för barn, barnkulturprojekt, Förbundet för barnkulturcenter i Finland och Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland.

Allmänt understöd för främjande av barnkultur

Syftet med det allmänna understödet är att främja jämlik tillgång till konst och kultur för barn, stärka samarbetet mellan aktörer inom konst- och kultursektorn i området, främja barnkulturcentrumens samarbete med skolor, daghem och lekparker samt att stödja ordnandet av kulturevenemang för barn med riksomfattande betydelse på olika håll i landet. Understödet är avsett för barnkulturcentrum som är verksamma i Finland, för samordning av barnkulturcentrumens nätverk, för verksamhet vid Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland samt för anordnare av konst- och kulturevenemang för barn.

Mer information och beviljade understöd  

Specialunderstöd för genomförande av innovativa projekt inom barnkultur

Med understödet stöds innovativa projekt som syftar till att stärka god praxis och till att skapa nya sätt för barn och unga att delta i konst- och kulturverksamhet. Yrkespersoner inom konst och kultur ska ansvara för planeringen och genomförandet av projektet.

Mer information och beviljade understöd

Barndagspriset

Barndagspriset delas årligen ut av kulturministern till en sammanslutning för framstående arbete eller insatser som främjar konsthobbyer och konstfostran. Priset delas ut på barnkonventionens dag den 20 november. Priset har delats ut sedan 1999, och hittills har närmare 50 sammanslutningar inom olika konstområden fått priset.

Förteckning över barndagsprisets mottagare

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Syftet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att göra det möjligt för alla barn och unga att ha en avgiftsfri hobby som de tycker om i samband med skoldagen. Hobbyutbudet väljs utifrån barnens och de ungas önskemål.

Mer information om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Webbplatsen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

 

 

Ytterligare information

Iina Berden, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330069   E-postadress: