Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för främjande av barnkultur

Avustus

Understödet är avsett för barnkulturcentrum som är verksamma i Finland, för samordning av barnkulturcentrumens nätverk, för verksamhet som bedrivs av Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland samt för anordnare av konst- och kulturevenemang för barn.

Ansökningstiden börjar den 30 oktober 2023 och slutar den 4 december 2023 kl. 16.15.

Det anslag som är tillgängligt för understöden preciseras senare.

Avsikten är att understödsbesluten ska fattas före utgången av februari 2024. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001).

Kultur

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Iina Berden, tfn 0295 330 069, fö[email protected]

Om du har frågor angående ärendehanteringssystemet, vänd dig till: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.