Lastenkulttuuri

Lastenkulttuurilla tarkoitetaan lapsille ja nuorille suunnattua taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta, taiteen ja kulttuuriperinnön tarjontaa sekä lasten ja nuorten itsensä tuottamaa taidetta ja kulttuuria. Lastenkulttuuriin sisältyy taiteen ja kulttuurin kokeminen sekä tietojen ja taitojen oppiminen. Lastenkulttuurin toimet koskevat alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Lastenkulttuurin edistäminen on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnan painopisteitä.

Toiminnallaan ministeriö toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen ja perustuslakiin kirjattua lapsen oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Taide ja kulttuuri ovat osa sivistystä ja erityisen tärkeitä lapsen ja nuoren henkiselle kasvulle. Ministeriö tukee lastenkulttuuritoimintaa, joka on taide- ja kulttuurisisällöltään laadukasta, lapsi- ja nuorilähtöistä, ammattilaisten toteuttamaa, kaikki lapset ja nuoret saavuttavaa, kulttuurista monimuotoisuutta kunnioittavaa sekä lasten ja nuorten luovuutta edistävää.

Ministeriön tavoitteena on, että taide ja kulttuuri olisivat pysyvä osa lasten ja nuorten elämää lastenkulttuurikeskusten, taiteen perusopetuksen järjestäjien, taidelaitosten, museoiden, teattereiden, orkestereiden, kirjastojen, perinneyhdistysten ja muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden työn kautta.

Ministeriö tukee 26 alueellisen lastenkulttuurikeskuksen, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton sekä Taiteen perusopetusliiton toimintaa, jotta tavoite toteutuisi. 

Tukimuotoihin kuuluu lisäksi alueellisten taidetoimikuntien vuosittain jakamat hankeavustukset.

Lastenkulttuurin palkinnot

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain Lapsenpäivä-palkinnon. Palkinto myönnetään taideharrastuksen ja taidekasvatuksen hyväksi tehdystä työstä kahdelle yhteisölle. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ehdotuksia palkinnon saajista alueellisilta taidetoimikunnilta. Palkintoa on jaettu vuodesta 2000.

Lastenkulttuurin valtionpalkinto on Taiteen edistämiskeskuksen myöntämä tunnustus kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdystä lastenkulttuurityöstä.

Valtakunnallinen harrastustunti-malli

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 2016 edistänyt lasten ja nuorten kulttuuriosallistumista tukemalla mahdollisuuksia taide- ja kulttuuriharrastuksiin koulupäivän yhteydessä. Harrastustuntitarjonta perustuu lasten ja nuorten toiveisiin ja tuntien toteutuksesta vastaavat taiteen ja kulttuurin ammattilaiset. Harrastustoimintaa on järjestetty myös päiväkodeissa.

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen malli

Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Suomen malli

Lisätietoja

Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069