Hoppa till innehåll

Allmänna understöd för verksamheten vid riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur år 2024

Avustus

Med understödet stärks förutsättningarna för kulturpolitiskt betydande verksamhet hos riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur. Med sammanslutningar avses i denna utlysning sammanslutningar och stiftelser med rättshandlingsförmåga. 

Understöd kan beviljas till riksomfattande eller på annat sätt kulturpolitiskt viktiga

  • sammanslutningar inom konst och kultur 
  • sammanslutningar som producerar konst- och kulturtjänster 
  • sammanslutningar som främjar konst- och kulturfostran.

Understödet beviljas som ett allmänt understöd och det är avsett för den sökandes årliga verksamhet. Om stödet endast gäller ett visst delområde i verksamheten, beviljas understödet som riktat allmänt understöd. Då ska ansökan innehålla en verksamhetsplan och budget för detta delområde, och i bokföringen ska verksamheten ha ett separat kostnadsställe. På den kostnadsställerapport som fogas till utredningen verifieras att understödet har använts för verksamhetens ifrågavarande delområde.

Den sökande ska ha rättskapacitet. Understöd beviljas inte privatpersoner, firmor, kommuner, samkommuner eller läroanstalter. 

Se den förnyade arbetsfördelningen mellan undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande och Museiverket inom statsunderstödsverksamheten inom konst- och kultursektorn Förnyad arbetsfördelning i statsunderstödsverksamheten för vissa sammanslutningar inom konst- och kultursektorn – UKM – Undervisnings- och kulturministeriet

Ansökningstiden börjar 25.10.2023 och går ut 23.11.2023 kl. 16.15.
Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd, om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål i statsbudgeten för 2024. Avsikten är att fatta besluten senast i februari 2024.

Författningar som tillämpas på understödet:

  • Statsunderstödslagen (688/2001)
  • Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
  • Diskrimineringslagen (1325/2014)
Bibliotek Kultur

Ytterligare information

Filmkultur och audiovisuell kultur: Silja Hakulinen, tfn 02953 30202
Scenkonst (scenkonst, cirkuskonst och dans): Katri Santtila, tfn 02953 30285
Bibliotek: Leena Aaltonen, tfn 02953 30344
Litteratur: Silja Hakulinen, tfn 02953 30202
Musik: Mari Karikoski, tfn 02953 30209
Kulturarvet: Mirva Mattila, tfn 02953 30269
Konstundervisning: Hanna Koskimies, tfn 02953 30048
Visuell konst (bildkonst, fotokonst, seriekonst och illustrationskonst samt mediekonst): Mari Karikoski, tfn 02953 30209
Arkitektur: Emma Harju, tfn 02953 30134
Formgivning: Mari Karikoski, tfn 02953 30209
Övriga samfund inom kultursektorn: Minna Karvonen, tfn 02953 30142

e-postadresser: [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd
.