Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att stödja tillgången till och bevarandet av det digitala kulturarvet, för gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken samt för att digitalisera det immateriella kulturarvet

Avustus

Understödet är avsett att stödja nationell infrastruktur för tillgången och bevarandet av det digitala kulturarvet, gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken samt för att digitalisera och publicera det immateriella kulturarv som lagras i museisamlingar.

Understödet kan sökas av sammanslutningar med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar den 31 augusti 2023 och går ut den 3 oktober 2023.

Totalt kan sammanlagt 3 250 000 euro användas för understöd. Avsikten är att fatta besluten i november 2023. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

De beviljade understöden kan användas högst till slutet av det kalenderår som följer på det år då de beviljades. 

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsunderstödslag (688/2001).
 

Ytterligare information

Tapani Sainio, fö[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.