Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att stödja tillgången till och bevarandet av det digitala kulturarvet, för gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken samt för att utveckla museernas kulturmiljöinformation

Avustus

Understödet är avsett för att stödja nationell infrastruktur för tillgång till och bevarande av det digitala kulturarvet, för gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken samt för att utveckla museernas kulturmiljöinformation.

Understödet kan sökas av sammanslutningar med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar den 1 september 2022 och går ut den 3 oktober 2022 kl. 16.15.

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst 3 250 000 euro. Avsikten är att fatta besluten i november 2022. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

De beviljade understöden kan användas högst till slutet av kalenderåret som följer på året då de beviljades. På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Tapani Sainio, fö[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.