Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för de allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppgift, deras särskilda uppgifter och utveckling av verksamheten

Avustus

Understödet är avsett för

  • de allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag enligt 7 och 8 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)
  • de allmänna bibliotekens särskilda uppgifter enligt 9 § i lagen om allmänna bibliotek:
    • att upprätthålla det samiskspråkiga biblioteket, det flerspråkiga biblioteket och det ryskspråkiga biblioteket.
    • att sköta den riksomfattande särskilda uppgiften gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet.
  • övriga projekt som är av riksomfattande betydelse.

Ansökningstiden börjar 27.10.2023 och slutar 30.11.2023 kl.16.15. 

Avsikten är att fatta besluten i februari-mars 2024. De sökande får skriftligt besked om beslutet. 

Understödet är ett behovsprövat projektunderstöd. 

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001).

OBS! Understöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet ska sökas via regionförvaltningsverken via deras elektroniska ärendehanteringssystem

Ytterligare information

Understöd beviljade av undervisnings- och kulturministeriet

Leena Aaltonen, [email protected]  

Om du behöver stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten, vänligen kontakta adressen [email protected] 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod