Hoppa till innehåll

Utredare föreslår inrättande av ett lärarregister

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2021 9.39 | Publicerad på svenska 17.12.2021 kl. 10.16
Pressmeddelande
Opettaja luokassa.

februari 2021 inledde undervisnings- och kulturministeriet en utredning om ett lärarregister och insamling av läraruppgifter. Till utredare utsågs jur.mag. Henriikka Hannula, ekon.dr. Hannu Karhunen och professor Jouni Pursiainen. Utredningen överlämnades till forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen den 17 december 2021.

Utredarna hade bland annat till uppgift att utreda för vilka ändamål registret behövs, vilken målgrupp registret gäller och vilka lagstiftningsbehov och dataskyddsfrågor som hänför sig till inrättandet av ett register. Syftet med utredningsarbetet var också att hitta lösningar på olika frågor som gäller förandet av registret och att reda ut alternativen för genomförandet av lärarregistret och kostnaderna för dem. Vidare var syftet med utredningen att utreda hur man kan tillgodose behovet av läraruppgifter genom att utveckla befintliga metoder för datainsamling samt datalager och informationsresurser.

– Utbildningen och framtiden vilar på våra lärare. För att vi ska kunna utveckla och utvärdera utbildningen behöver vi aktuell och täckande information om våra lärare, och därför är detta projekt viktigt, konstaterar forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

Utredarna föreslår att lärarregistret inrättas så att utvecklingen av registret framskrider stegvis. I det första skedet ska den nya registerbaserade insamlingen av läraruppgifter gälla förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning. I det andra skedet granskas möjligheten att utvidga registret till att omfatta småbarnspedagogik, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. I det tredje skedet övervägs möjligheten att utvidga registret till yrkeshögskolor och universitet. I detta skede kan man också utveckla datainsamlingen om mängden och karaktären på personernas fortbildning under tiden i arbetslivet.

Utredarna lyfter i sin utredning fram att informationen behövs bl.a. som grund för prognostiseringen av lärarbehoven, för den nationella utvecklingen av utbildningen, utvärderingen av fostran och utbildningen samt för forskningen i lärarutbildning och utbildning. Utredningsgruppen har inte bedömt möjligheten att foga olika tillsynsfunktioner till lärarregistret och föreslår inte att sådana ska tas med.

I utredningsarbetet har man på ett omfattande sätt granskat lagstiftnings- och dataskyddsfrågor som gäller lärarregistret. Det föreslås att utlämnandet av uppgifter som förts in i lärarregistret ordnas på samma sätt som i andra motsvarande informationsresurser. Personuppgifterna görs inte offentliga för allmänheten, utan användningen av rätten att få uppgifter förutsätter en separat begäran om information till den myndighet som ansvarar för registret.

Utredarna bedömer att kostnaderna för inrättandet av lärarregistret är cirka tre miljoner euro och att utvecklingsarbetet tar cirka fem år. Därtill kan den årliga kostnaden för registerföringen enligt utredarna uppgå till ca 500 000 euro under de första åren av registerföring. Kostnadskalkylen är förenad med många osäkerhetsfaktorer, eftersom en noggrannare kostnadskalkyl för de olika systemen skulle kräva utarbetande av arkitekturbedömningar.

Kostnaderna för lärarregistret är betydande. Lärarregistret skulle dessutom kräva att läraruppgifter samlas in på lokal nivå, vilket skulle medföra extra arbete för de aktörer som för in uppgifterna i informationssystemet. Ärenden som ska avgöras i initialskedet är också samordningen av olika system och bl.a. olika frågor som gäller lärarbehörigheter. I sin utredning har utredningsgruppen dock inte kunnat lägga fram fungerande alternativ till den registerbaserade datainsamlingen.
– Utredarnas arbete förtjänar beröm. Det finns klara motiveringar till att främja inrättandet av ett lärarregister. Jag väntar med intresse på responsen om lärarregistret från den kommande remissbehandlingen. Utredningen och utlåtandena från utbildningsfältet ger en grund för beslut i frågan, säger minister Kurvinen.

Utredning om inrättandet av ett lärarregister och om insamlingen av uppgifter om lärare.Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2021:54; Henriikka Hannula, Hannu Karhunen, Jouni Pursiainen.
​​​​​​​
Mer information:
-    Undervisningsrådet Marjo Vesalainen, tfn 0295 330 352
-    Direktör Birgitta Vuorinen, tfn 0295 330 335

Antti Kurvinen Högskoleutbildning och forskning