Hoppa till innehåll

Språkexamina som påvisar kunskaper i finska och svenska för statsförvaltningens personal blir avgiftsfria

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2024 13.41
Pressmeddelande

Lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda ändras. I regeringens proposition föreslås det att språkexamen för statsförvaltningen som påvisar utmärkta kunskaper i finska eller svenska i fortsättningen kan avläggas avgiftsfritt av dem som har avlagt studentexamen eller högskoleexamen eller som för närvarande studerar för en högskoleexamen. Statsrådet godkände propositionen som gäller detta på torsdagen, och den går nu vidare till riksdagen.

Syftet med ändringen är att göra det lättare för svenskspråkiga och andra personer som fått sin utbildning på svenska att söka anställning vid statliga myndigheter och på så sätt förbättra myndigheternas förutsättningar att tillhandahålla service på båda nationalspråken.

Behörighetskravet för statliga tjänster är i regel utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska. Personer med finskspråkig utbildning kan styrka kunskaperna i svenska genom sina universitetsstudier, medan de som fått sin utbildning på svenska måste styrka kunskaperna i finska genom en separat examen. År 2024 är priset för examen 514 euro om examen i muntliga och skriftliga färdigheter avläggs samtidigt.

– Jag gläds över att det så kallade stora språkprovet nu görs avgiftsfritt i enlighet med regeringsprogrammet. Syftet är att undanröja en ojämlik situation, där kravet på en separat avgiftsbelagd språkexamen för den som söker en tjänst är beroende av på vilket språk sökanden har avlagt sina studier. Det är viktigt att detta missförhållande nu åtgärdas, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Bakgrunden till detta är nationalspråksstrategin, som godkändes genom statsrådets principbeslut i december 2021. Enligt strategin granskas möjligheten att sänka priset på språkexamina som gäller utmärkta kunskaper i finska och svenska.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering främjas de språkliga rättigheterna genom att genomförandet av de åtgärder som anges i nationalspråksstrategin och det språkpolitiska programmet fortsätter. Genom propositionen genomförs föresatsen i regeringsprogrammet om att regeringen ska införa avgiftsfrihet för de språkexamina som bevisar kunskaper i finska och svenska och som utgör ett krav för statsförvaltningens personal.

Lagändringen avses träda i kraft den 1 juli 2024.

Mer information:

  • Elisa Kotiniemi, regeringssekreterare, tfn 0295 330 143
  • Specialmedarbetare Alexander Junell, tfn 0295 330 055