Hallituksen esitys OKM/2024/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 42/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitussihteeri Elisa Kotiniemi, p. +358 295 330 143

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettua lakia. Esityksen mukaan suomen tai ruotsin kielen erinomaista taitoa osoittavan valtionhallinnon kielitutkinnon voisivat suorittaa maksutta henkilöt, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai korkeakoulututkinnon tai ovat parhaillaan suorittamassa korkeakoulututkintoa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.