Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till högskolorna för att stärka digitaliseringen av högskoleutbildningen och för att utveckla flexibel inlärning i syfte att främja kontinuerligt lärande

Avustus

Finlands program för hållbar tillväxt stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Finlands återhämtnings- och resiliensplan som finansieras urEU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility | European Commission (europa.eu) är en del av Finlands program för hållbar tillväxt (RRP). Programmet är uppdelat i fyra pelare, varav digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande ingår i den tredje pelaren (Sysselsättningsgraden och kunskapsnivån höjs i syfte att driva på en hållbar tillväxt).

Programmet består av två reformprojekt som stöder varandra: en digital servicehelhet för kontinuerligt lärande som täcker hela utbildningssystemet och överskrider förvaltningsgränserna och en helhet för digitalisering och flexibelt lärande inom högskoleutbildningen.

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser specialunderstöd för högskolorna för att stödja genomförandet av delhelheten digitalisering av högskoleutbildningen och flexibel inlärning. Med understödet stöds i enlighet med programmet för hållbar tillväxt planering och utveckling av en målarkitektur och de befintliga och nya tjänster som utvecklas utifrån den. De eftersträvade kulturella och funktionella ändringarna ökar högskolornas resiliens och stöder för sin del även det internationella utbildnings- och undervisningssamarbetet. Projektet bidrar till genomförandet av visionen för högskoleutbildningen och forskningen 2030 och högskolornas Digivision 2030.

Understöd kan användas till ett belopp av högst 6 miljoner euro. Understödets användningstid kan vara högst tre år. från datumet för beviljandet. Målarkitekturen för digitala tjänster för kontinuerligt lärande ska vara klar före den 31 december 2021. Finlands program för hållbar tillväxt Planen för återhämtning och resiliens (på finska). Projektet ska samarbeta med den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande för att uppnå målen för digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande.

Finansieringen beviljas den samordnande högskolan som ett enda bidrag. Ansökningstiden börjar den 1 november 2021 och löper ut den 29 november 2021 kl. 16.15. Ansökningar som kommit in efter att ansökningstiden har gått ut beaktas inte.
 
Avsikten är att besluten ska fattas före utgången av december 2021. De sökande får skriftligt besked om beslutet. 

I kommunikationen om det projekt som beviljas understöd ska man ange stödets ursprung och säkerställa att unionens finansiering syns genom att unionens emblem och uttrycket ”EU finansierar – NextGenerationEU” hålls framme.

Det projekt som beviljas understöd ska lämna in en halvtidsrapport som beskriver målarkitekturen. I rapporten ska redogöras för hur projektets mål har uppnåtts. Dessutom kan undervisnings- och kulturministeriet kräva att projekten lämnar en mellanrapport. Projektet ska också bereda sig på senare preciserade krav på genomförande och rapportering av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Undervisningsråd  Jonna Korhonen
tfn +358 2953 30008
e-postadress: [email protected]

 

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd (2021).