Hyppää sisältöön

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen digitalisaation vahvistamiseen ja joustavan oppimisen kehittämiseen jatkuvan oppimisen edistämiseksi

Avustus

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (Recovery and Resilience Facility | European Commission (europa.eu) rahoitettava Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelma jakautuu neljään pilariin, joista jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma on pilarissa kolme (Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi).

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma muodostuu kahdesta toisiaan tukevasta uudistushankkeesta: koko koulutusjärjestelmän kattavasta ja hallinnonrajat ylittävästä jatkuvan oppimisen digitaalisesta palvelukokonaisuudesta sekä korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen kokonaisuudesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakouluille erityisavustushaun, jolla tuetaan korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen osakokonaisuuden toimeenpanoa. Avustuksella tuetaan kestävän kasvun ohjelman mukaisesti tavoitearkkitehtuurin ja sen pohjalta kehitettävien olemassa olevien ja uusien palveluiden suunnittelua ja kehittämistä. Tavoitellut kulttuuriset ja toiminnalliset muutokset kasvattavat korkeakoulujen resilienssiä ja tukevat osaltaan myös kansainvälistä koulutus- ja opetusyhteistyötä. Tuettavalla hankkeella toteutetaan osaltaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 ja korkeakoulujen Digivisio 2030 toimeenpanoa.

Avustusta on käytettävissä enintään 6M€. Avustuksen käyttöaika voi olla enintään 3 vuotta. Tavoitearkkitehtuurin tulee olla luotuna jatkuvan oppimisen digitaalisille palveluille 31.12.2021 mennessä. Suomen kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesti. Avustettavan hankkeen tulee tehdä yhteistyötä jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kanssa jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rahoitus myönnetään koordinoivalle korkeakoululle yhtenä avustuksena. Erityisavustuksen hakuaika alkaa 1.11.2021 ja päättyy 29.11.2021 klo 16.15. Hakuajan umpeutumisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Päätökset pyritään tekemään joulukuun loppuun 2021 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. 

Avustusta saavan hankkeen viestinnässä tulee ilmaista tuen alkuperä ja varmistaa unionin rahoituksen näkyvyys pitämällä esillä unionin tunnusta ja mainintaa "Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU".

Avustusta saavan hankkeen tulee toimittaa tavoitearkkitehtuurin kuvaava väliraportti, jossa kuvataan hankkeen tavoitteen toteutuma. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi edellyttää hankkeilta väliraportointia. Avustettavan hankkeen tulee varautua myös myöhemmin tarkentuviin EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpano- ja raportointivaatimuksiin.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001).

Lisätietoja

Opetusneuvos Jonna Korhonen
puh. +358 2953 30008
sähköpostiosoite: [email protected]

Tukea teknisiin kysymyksiin saa asiointipalvelusta.

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta (2021).