Hoppa till innehåll

Investeringsunderstöd för att anlägga och bygga om kulturlokaler

Avustus

Understöden är avsedda för anläggningsprojekt för lokaler som behövs i kulturverksamhet enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet, museum enligt museilagen, teatrar och orkestrar enligt teater- och orkesterlagen samt konstnärslokaler med riksomfattande betydelse.

Med anläggningsprojekt avses anläggande, förvärv eller grundlig reparation av lokaler eller motsvarande åtgärder som omfattar en funktionell helhet. Vidare kan det handla om anskaffande av lös egendom i samband med åtgärderna ovan i det fall att de kalkylerade totalkostnaderna för åtgärden uppgår till minst det belopp som statsrådet har fastställt genom förordning.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt cirka 5,3 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten inom loppet av tre månader från det att ansökningstiden har gått ut. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

  • På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Lag om kommunernas kulturverksamhet (166/2019), Museilagen (314/2019),  Lag om främjande av scenkonst (1082/2020), Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009), Statsunderstödslagen (688/2001), Lag om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), http://www.finlex.fi/sv/

Sök nu

Ansökningstid
10.11.2022 - 31.12.2022 16:15

Ytterligare information

Päivi Salonen, kulturråd   
UKM, Kultur- och konstpolitiska avdelningen, Ansvarsområdet för konst och kulturarv
tfn 0295 330 281

[email protected]