Hoppa till innehåll

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen:
Regeringen satsar stort på forskning och utbildning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2018 14.11 | Publicerad på svenska 30.8.2018 kl. 11.49
Pressmeddelande

Regeringen har under budgetförhandlingarna onsdagen den 29.8. fattat beslut om innehållet i statens budgetproposition för 2019. Man satsar 112 miljoner euro på forskning och innovationsverksamhet. Höjningen av anslagen är permanent. Tillgången till arbetskraft tryggas och sysselsättningen för långtidsarbetslösa främjas. Vidare beslutade regeringen om snabbverkande punktåtgärder för att råda bot på kompetensbristen samt om tilläggsfinansiering till gymnasierna.

- Jag gläder mig åt den betydande höjningen på 112 miljoner i finansieringen av forskning och innovationer. Höjningen av anslagen är permanent och främjar tillväxt som grundar sig på kunnande. Det är frågan om satsningar på unga forskares karriärer, på ny kreativ forskning och på ett Finland som förnyas, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

-En kunnandets framtidsbudget skapar grunden för målet att man senast år 2030 använder 4 % av samhällsekonomin till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

I budgetpropositionen höjs Finlands Akademis understödsfullmakter till vetenskaplig forskning permanent med 25 miljoner euro. Den extra finansieringen riktar sig särskilt till unga forskare. Vidare stöder man den forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som bedrivs vid yrkeshögskolorna med fem miljoner euro.

Fullmakterna för Business Finland att bevilja understöd för forskning och innovationsverksamhet som bedrivs i samarbete med företag höjs med 69 miljoner euro. Teknologiska forskningscentralen VTT Ab får   en tilläggsfinansiering på 7 miljoner euro och statens forskningsfinansiering i universitetssjukhusen höjs med 6 miljoner euro.

Anslagstilläggen grundar sig på förslag av en arbetsgrupp bestående av tre kanslichefer om att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och tillväxt. Kanslichef Anita Lehikoinen representerade undervisnings- och kulturministeriet i arbetsgruppen.

- Genom regeringens beslut stöder man på ett betydande sätt forskningens och innovationsverksamhetens kvalitet och förnyelseförmåga. Det är särskilt viktigt att betona utvecklandet av unga forskares karriärer. Det här är möjligt tack vare att Finlands Akademis understödsfullmakt höjs, säger kanslichef Anita Lehikoinen.

- Samarbetet mellan universiteten och yrkeshögskolorna samt andra forskningsinstitutioner och näringslivet förbättras genom att Business Finlands beviljandefullmakt höjs med 69 miljoner euro. Lösningen är stabil och förbättrar finansieringen av tillämpad forskning, fortsätter kanslichefen.

Punktåtgärder för att förbättra tillgången till kompetent arbetskraft

Kompetensbristen inom olika branschen lindras genom snabbverkande punktåtgärder för att utveckla kunnandet.

- Svårigheterna med att få tag på kompetent arbetskraft begränsar redan nu företagens tillväxt och konkurrenskraft. Redan i år inför vi ny kortvarig utbildning som förverkligas i samarbete med arbetslivet och särskilt rekryterande företag, säger undervisningsminister Grahn-Laasonen.

Högskolorna beviljas redan i  tilläggsbudgeten 2018 en tilläggsfinansiering på 10 miljoner euro för att utvidga utbildningen inom branscher med kompetensbrist, så som t.ex. programmerings-, byggnads- och teknologiindustribranschen samt moduler inom social- och hälsovårdsbranschen.

Pilotprojekten för kunnande fortsätter inom yrkesutbildningen. 10 miljoner euro riktas i tilläggsbudgeten 2018 till kortvarig utbildning som leder till en examensdel eller mindre studiehelheter.

Invandrare ska snabbare komma in i studier och i arbetslivet. Utbildning för invandrare (kompetenscentrumverksamheten) får i samarbete med arbets- och näringsministeriet 5 miljoner euro i den andra tilläggsbudgeten för 2018. Vidare allokeras 3 miljoner euro för handledning av studerande till utbildning och arbetsliv vid de högskolor som har getts ansvaret för invandringen och för genomförande av kortvariga utbildningar vid högskolorna. För att förbättra språkkunskaperna hos dem som står utanför arbetslivet ges tilläggsfinansiering på 2 miljoner euro.

-Regeringen har arbetat hårt för att det ska bli lättare för invandrare att komma in i studierna och i arbetslivet. Nu kan vi fortsätta arbetet tillsammans med högskolorna, folkhögskolorna och medborgarinstituten, säger ministern.

Gymnasiereformen får stöd, småbarnspedagogiken tilläggsfinansiering

Ett anslag på 10 miljoner euro reserveras för gymnasie- och studentexamensreformen.

-Gymnasiet får den finansiering som behövs just nu. Det finns ett särskilt behov för den, eftersom gymnasiet och studentexamen förnyas. Det nya gymnasiet erbjuder nya möjligheter till tvärvetenskapliga helheter, till internationalisering samt till samarbete med högskolorna, säger undervisningsminister Grahn-Laasonen.

Ett anslag på 10 miljoner euro anvisas i enlighet med beslutet i ramförhandlingarna i april för att främja jämlikheten i småbarnspedagogiken och ökat deltagande i arbetet. Målet med understödet är att göra grupperna mindre och anställa extra personal i daghem i utsatta områden. Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar breddas och för det allokeras ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro.
Reformen av den yrkesinriktade utbildningen förs vidare. Reformen stöds därutöver med finansiering på 15 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder en reform av lagen om service och stöd på grund av handikapp. Regeringen har beslutat att i samband med reformen ska avgiftsfriheten i småbarnspedagogiken för barn med funktionsnedsättning utvidgas vid ingången av 2021.

Upplysningar:
- specialmedarbetare Daniel Sazonov (intervjuförfrågningar som gäller undervisningsministern, grundskolan, andra stadiet), tfn 0451296812
- specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo (småbarnspedagogik, högskolor, invandrare), tfn 050 302 8246
- kanslichef Anita Lehikoinen (sysselsättning och tillväxt), tfn 0295330182
- ekonomichef Pasi Rentola, tfn 0295330211

_ _ _

Beloppen kan ändras, de är slutgiltiga först efter statsrådets session den 17 september 2018, då propositionen lämnas in till riksdagen för behandling.

Regeringens gemensamma pressmeddelande 29.8.2018: Kompetens, sysselsättning, tillväxt och livsmedel i huvudfokus i budgetpropositionen för 2019

I minister Sampo Terhos pressmeddelande tas ändringarna i studiestödet samt programmet Skolan i rörelse upp.

Allmänbildande utbildning Forskning Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Spetsprojekt Utbildning Yrkesutbildning