Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av upphovsrättslagen överlämnades till riksdagen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 13.20
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår ändringar i upphovsrättslagen och i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Genom lagändringarna införlivas bestämmelserna i EU:s upphovsrättsdirektiv och direktivet om onlinesändningar i finsk lagstiftning. Genomförandet av direktiven är den viktigaste reformen av upphovsrättslagstiftningen på 20 år.

Genom de föreslagna lagändringarna främjas användningen av digital teknik, gränsöverskridande användning av verk, en större tillgång till verk och en fungerande upphovsrättsmarknad.  
Genom lagändringarna främjas också spridningen av televisions- och radioprogram och licensieringen av upphovsrätt och närstående rättigheter till verk och annat skyddat material som ingår i programmen. Dessutom föreslås det att utövande konstnärers ensamrätt till bildupptagningar ska utvidgas.

Det föreslås att lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ändras så att det i fråga om onlinetjänster för delning av innehåll ska tillämpas de bestämmelser som tas in i det nya 6 a kap. i upphovsrättslagen i stället för de ansvarsbestämmelser som gäller vissa tjänsteleverantörer.
Den harmoniserade rättsliga ram som skapas genom upphovsrättsdirektivet minskar fragmenteringen av den digitala inre marknaden och stimulerar innovation, kreativitet, investeringar och produktion av nytt innehåll. 

Direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden (det s.k. DSM-direktivet) och direktivet om onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv-program trädde i kraft i juni 2019. Ändringarna skulle införlivas i medlemsländernas lagstiftning senast i juni 2021.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.  

Användningen av verk i den digitala miljön ska underlättas

Ändringarna i upphovsrättslagen underlättar användningen av verk i den digitala miljön med stöd av inskränkningsbestämmelser samt förvärvet av rättigheter i vissa särskilda gränsöverskridande situationer. I lagen föreslås en uttrycklig inskränkning av upphovsrätten till förmån för text- och datautvinning och för främjande av yttrandefriheten, till exempel när det gäller att skapa mem.
Kulturarvsinstitutioner föreslås få använda utgångna verk med stöd av en avtalslicens samt under vissa förutsättningar med stöd av en inskränkning i upphovsrätten, om det inte finns någon representativ avtalslicensorganisation. 

Ändringarna i bestämmelserna om användning i undervisningssyfte har i förlaget begränsats till de ändringar som direktivet förutsätter, särskilt när det gäller behoven av distansundervisning och digitala användningsformer i gränsöverskridande situationer. De föreslagna bestämmelserna baserar sig på ett avtalslicenssystem som kompletteras av en inskränkningsbestämmelse, till den del det inte finns tillgång till de tillstånd som behövs för användning av verk i illustrativt syfte inom undervisning. Användningen av videomaterial som är fritt tillgängligt online i undervisningen ska främjas.

Förbättringar gällande ställningen för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare

Det föreslås att upphovsmännens och de utövande konstnärernas ställning i avtalsförhållandet ska stärkas. Dessa rättsinnehavare bör ha rätt till lämplig och proportionell ersättning för användningen av deras verk samt rätt att få en redovisning om både kommersiell och icke-kommersiell användning av verken. Om verket inte har använts inom en skälig tid, har upphovsmannen och den utövande konstnären rätt att återkalla överlåtelsen av upphovsrätten. 
Genom att öka transparensen i fråga om användningen av verk och utbetalningen av ersättning stärks de ursprungliga upphovsmännens och de utövande konstnärernas ställning i förhållande till användarna. 

Det föreslås att de utövande konstnärernas, dvs. skådespelarnas och dansarnas, rättigheter till framföranden som tagits upp på bildupptagningar utvidgas till att motsvara rättigheterna till framföranden som tagits upp på ljudupptagningar.

Som en ny ensamrätt fogas till lagen en närstående rättighet för förläggare av presspublikationer.

Skyldighet för onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll att erhålla tillstånd för upphovsrättsskyddat innehåll

Ansvaret för onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll, dvs. plattformer för sociala medier, avseende material som lagras i tjänsten förtydligas genom skyldigheten att erhålla tillstånd för material som laddats upp av användarna i tjänsten. Onlineleverantörerna av delningstjänster för innehåll ska säkerställa att det i tjänsten inte finns material som kränker upphovsrätten. 

Tjänsteleverantören ska erhålla tillstånd från upphovsmannen eller på upphovsmannens begäran även på förhand göra åtkomsten till material som kränker upphovsrätten omöjlig. Om tillstånd inte finns, kan tjänsteleverantören befrias från ansvaret under de förutsättningar som anges i lagen. Tjänsteleverantören kan inte åberopa bestämmelserna om ansvarsfrihet i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

De föreslagna lagändringarna främjar den inre marknadens funktion och stärker rättsinnehavarnas ställning i förhållande till sådana tjänster där användarna har laddat upp upphovsrättsskyddat innehåll.

Direktivet förutsätter att tjänsteleverantörernas ansvar inte leder till att användarnas legitima användning av tjänsten förhindras. Användningen av ett verk i en onlinetjänst för delning av innehåll kan vara tillåten med stöd av en inskränkningsbestämmelse eller på grund av att materialet inte är upphovsrättsligt skyddat eller att tillstånd har inhämtats från rättsinnehavaren.
Om upphovsmannen eller tjänsteanvändaren är missnöjd med ett avgörande i den mekanism för klagomål och prövning som tjänsteleverantören tillhandahåller, kan ärendet föras vidare till ett opartiskt, icke-bindande tvistlösningsförfarande. Då ska en opartisk upphovsrättssakkunnig ge sin bedömning och en rekommendation om huruvida åtkomsten till verket ska omöjliggöras i tjänsten eller verket avlägsnas från tjänsten.

Ändringar av upphovsrättslagen som bereds senare

Beredningen av andra bestämmelser om undervisningsverksamhet än de som förutsätts i direktivet har flyttats till en senare tidpunkt. Det samma gäller också bestämmelserna om parallellpublicering och den så kallade SVT Play -lösningen.

Mer information: Anna Vuopala, regeringsråd, tfn 0295 330 331