Hallituksen esitys OKM/2022/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

HE 43/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Anna Vuopala, p. +35 8295330331

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslakia (404/1961) sekä lakia sähköisen viestinnän palveluista (917/2014). Lainmuutoksilla pannaan täytäntöön 17 päivänä huhtikuuta 2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/790. Direktiivillä edistetään digitaalisten teknologioiden käyttöä, teosten rajat ylittävää käyttöä, teosten laajempaa saatavuutta ja toimivia tekijänoikeusmarkkinoita. Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio- ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (verkkolähetysdirektiivi). Tällä direktiivillä edistetään muista Euroopan unionin jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien laajempaa levitystä ja ohjelmiin sisältyvien teosten ja muun suojatun aineiston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensiointia. Lisäksi esittävien taiteilijoiden kuvatallenteisiin liittyviä yksinoikeuksia ehdotetaan laajennettaviksi. Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisätään uusi säännös, jonka mukaan eräitä palveluntarjoajia koskevien vastuusäännösten sijasta sovellettaisiin tekijänoikeuslain uuteen 6 a -lukuun otettavia säännöksiä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotettavat lainmuutokset edistävät sisämarkkinoiden toimintaa ja vahvistavat oikeudenhaltijoiden asemaa erityisesti suhteessa palveluihin, joissa olevaa tekijänoikeudella suojattua sisältöä ovat ladanneet niiden käyttäjät. Lainmuutoksilla vahvistetaan myös alkuperäisten tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa muihin teosten käyttäjiin, lisäten läpinäkyvyyttä teosten käytöstä ja korvausten maksamisessa. Lainmuutokset helpottavat myös teosten käyttöä rajoitussäännösten perusteella ja myös oikeuksien hankkimista tietyissä erityisissä rajat ylittävissä tilanteissa digitaalisessa ympäristössä. Yhdenmukainen lainsäädäntökehys vähentää digitaalisten sisämarkkinoiden markkinoiden pirstoutumista ja edistää sen sijaan innovointia, luovuutta, investointeja ja uuden sisällön tuotantoa. Direktiivien sanamuotoja läheisesti seuraavien lainmuutosten vaikutuksia ja oikeuskäytäntöä seurataan järjestelmällisesti lainmuutosten voimaantulon jälkeen. TALOUDELLISET: Ehdotuksesta aiheutuvat kustannukset viranomaisen toimintaan ovat arvion mukaan vuonna 2023 170 000 euroa. Tarvittava rahoitus menettelyn henkilöstökuluihin vuonna 2023 katetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenoista.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen