Hyppää sisältöön

Tekijänoikeuslain muutosesitys eduskuntaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2022 13.20
Tiedote

Valtioneuvosto esittää muutoksia tekijänoikeuslakiin sekä sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin. Lainmuutoksilla EU:n tekijänoikeusdirektiivin ja verkkolähetysdirektiivin säännökset sisällytetään Suomen lainsäädäntöön. Direktiivien toimeenpano on merkittävin tekijänoikeuslainsäädännön uudistus 20 vuoteen.

Ehdotettavilla muutoksilla edistetään digitaalisten teknologioiden käyttöä, teosten rajat ylittävää käyttöä, teosten laajempaa saatavuutta ja toimivia tekijänoikeusmarkkinoita.  
Lainmuutoksilla edistetään myös televisio- ja radio-ohjelmien levitystä ja ohjelmiin sisältyvien teosten ja muun suojatun aineiston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensiointia. Esittävien taiteilijoiden kuvatallenteisiin liittyviä yksinoikeuksia ehdotetaan laajennettaviksi.

Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että eräitä palveluntarjoajia koskevien vastuusäännösten sijasta verkkosisällönjakopalveluihin sovellettaisiin tekijänoikeuslain uuden 6 a luvun säännöksiä. 

Tekijänoikeusdirektiivillä muodostettu yhdenmukainen lainsäädäntökehys vähentää digitaalisten sisämarkkinoiden pirstoutumista sekä edistää innovointia, luovuutta, investointeja ja uuden sisällön tuotantoa. 

Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (ns. DSM-direktiivi) ja direktiivi verkkolähetyksistä ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleen lähettämisestä tulivat voimaan kesäkuussa 2019. Muutokset tuli sisällyttää osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä kesäkuuhun 2021 mennessä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.  

Teosten käyttöä digitaalisessa ympäristössä helpotetaan

Tekijänoikeuslain muutokset helpottavat teosten käyttöä digitaalisessa ympäristössä rajoitussäännösten perusteella ja oikeuksien hankkimista tietyissä erityisissä rajat ylittävissä tilanteissa. Lakiin ehdotetaan nimenomaista tekijänoikeuden rajoitusta tekstin- ja tiedonlouhintaan sekä sananvapauden edistämiseksi, esimerkiksi meemien tekemiseksi. 

Kulttuuriperintölaitokset saisivat käyttää kaupallisesta jakelusta poistuneita teoksia sopimuslisenssin nojalla ja tietyin edellytyksin tekijänoikeuden rajoituksen nojalla, jos edustavaa sopimuslisenssiorganisaatiota ei ole.

Muutokset opetuskäyttöä koskeviin säännöksiin on esityksessä rajattu direktiivin edellyttämiin muutoksiin, jotka koskevat erityisesti etäopetuksen tarpeita ja digitaalisia käyttömuotoja rajat ylittävissä tilanteissa. Ehdotettava sääntely perustuu sopimuslisenssijärjestelmään, jota täydentää rajoitussäännös siltä osin kuin saatavilla ei ole opetuksen havainnollistamiseksi tarvittavia lupia. Verkossa vapaasti saatavilla olevien videoiden esittämistä opetuksessa edistetään.

Tekijän ja esittävän taiteilijan sekä lehtikustantajan asemaan parannuksia

Tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa sopimussuhteessa ehdotetaan vahvistettavaksi. Mainituilla oikeudenhaltijoilla olisi oikeus saada asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus teoksen käyttämisestä sekä selvitys teosten kaupallisesta ja myös ei-kaupallisesta hyödyntämisestä. Jos teosta ei ole hyödynnetty kohtuullisessa ajassa, tekijällä ja esittävällä taiteilijalla olisi oikeus peruuttaa tekijänoikeuden luovutus. 

Lisäämällä läpinäkyvyyttä teosten käytössä ja korvausten maksamisessa vahvistetaan alkuperäisten tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa suhteessa käyttäjiin. 

Esittävien taiteilijoiden, eli näyttelijöiden ja tanssijoiden oikeuksia kuvatallenteelle tallennettuihin esityksiin ehdotetaan laajennettaviksi vastaamaan äänitallenteelle tallennettujen esitysten oikeuksia.

Uutena yksinoikeutena lakiin lisättäisiin lehtikustantajien lähioikeus.

Verkkosisällönjakopalvelun tarjoajalle velvollisuus hankkia lupa tekijänoikeudella suojattuun sisältöön

Verkkosisällönjakopalvelun tarjoajien eli sosiaalisen median alustojen vastuuta palveluun tallennetuista aineistoista selvennettäisiin velvollisuudella hankkia tekijöiden lupa käyttäjien palveluun lataamaan aineistoon. Verkkosisällönjakopalvelun tarjoajan olisi varmistettava, että palvelussa ei ole tarjolla tekijänoikeutta loukkaavaa aineistoa. 

Palveluntarjoajan tulee hankkia tekijältä lupa tai estää tekijän pyynnöstä pääsy tekijänoikeutta loukkaavaan aineistoon myös ennakkoon. Mikäli lupaa ei ole, palveluntarjoaja voisi vapautua vastuusta laissa säädetyin edellytyksin. Palveluntarjoaja ei voisi vedota sähköisen viestinnän palveluista annetun lain vastuuvapaussääntelyyn.

Ehdotettavat lainmuutokset edistävät sisämarkkinoiden toimintaa ja vahvistavat oikeudenhaltijoiden asemaa suhteessa sellaisiin palveluihin, joihin palvelun käyttäjät ovat ladanneet tekijänoikeudella suojattua sisältöä. 

Direktiivi edellyttää, että palveluntarjoajien vastuu ei johda siihen, että palvelun käyttäjien oikeutettu käyttö estetään. Teoksen käyttäminen verkkosisällönjakopalvelussa voi olla sallittua rajoitussäännöksen nojalla tai sen vuoksi, että aineisto on tekijänoikeussuojan ulkopuolella tai sen käyttöön on hankittu lupa oikeudenhaltijalta. 

Mikäli tekijä tai palvelun käyttäjä ei ole tyytyväinen palveluntarjoajan tarjoamassa valitus- ja oikaisumenettelyssä annettuun ratkaisuun, asia on mahdollista viedä puolueettomaan, ei-sitovaan erimielisyyksien ratkaisumenettelyyn. Tällöin puolueeton tekijänoikeuden asiantuntija arvioi ja antaa suosituksen, tuleeko teoksen pääsy palveluun estää vai tuleeko teos poistaa palvelusta.

Myöhemmin valmisteltavat tekijänoikeuslain muutokset

Myöhempään ajankohtaan on jätetty muiden kuin direktiivin edellyttämien opetustoimintaa koskevien säännösten valmistelu, samoin säännökset koskien rinnakkaistallentamista ja nk. SVT Play -ratkaisua.

Lisätietoja: hallitusneuvos Anna Vuopala, p. 0295 330 331