Hoppa till innehåll

Anvisningar från ministeriet om samordning av motionsrådgivningen vid genomförandet av social- och hälsovårdsreformen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2022 12.32
Nyhet

Anvisningarna är avsedda att användas av kommunerna vid genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdsreformen ändrar förvaltningsstrukturerna och påverkar även idrotts- och motionstjänsterna. Anvisningarna omfattar motionsrådgivningen, tjänsterna inom den anpassade motionen och Move!-mätningarna.

I och med social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till välfärdsområdena. Kommunerna ansvarar fortfarande för att främja välfärd och hälsa, men nu gör även välfärdsområdena det. Ansvaret för idrott och motion kvarstår hos kommunen, och kommunerna producerar därmed idrotts- och motionstjänster och gör det möjligt för kommuninvånarna att röra på sig.

För närvarande ordnas sektorsövergripande motionsrådgivning i cirka 170 kommuner. I samband med social- och hälsovårdsreformen ska kommunerna och välfärdsområdena sinsemellan skapa en välfungerande kontaktyta för motionsrådgivningen som en del av rådgivningen om levnadsvanor, dvs. komma överens om en tydlig fördelning av uppgifter och ansvar samt säkerställa nya samarbetsstrukturer. Kontaktytan uppstår när aktörer/yrkespersoner från olika organisationer arbetar tillsammans för att främja slutkundens välfärd.

Motionsrådgivningen är en välfärdstjänst som främjar kommuninvånarnas hälsa samt en del av den förebyggande, vårdande och rehabiliterande rådgivningen om levnadsvanor som tillhandahålls av välfärdsområdet. Tjänsterna omfattar vägledning för att tillägna sig en motionsinriktad livsstil och röra på sig mer samt lära sig andra sunda levnadsvanor. Målet är en motionsinriktad livsstil, men det långsiktiga målet är bättre hälsa och livskvalitet.
Tjänsterna inom kontaktytan för motionsrådgivning genomförs i samarbete mellan kommunen, välfärdsområdet och olika organisationer samt vid behov även andra aktörer.

Motionsrådgivningen genomförs i kontaktytan oavsett om den ansvariga parten är kommunens idrotts- och motionstjänster eller välfärdsområdet. Kommunen och välfärdsområdet kommer tillsammans överens om vem som ansvarar för genomförandet av motionsrådgivningen. Kommunerna och välfärdsområdena ska utse så kallade samarbetspartners för motionsrådgivningen, det vill säga personer som gemensamt ansvarar för att sköta de smidiga servicekedjorna inom motionsrådgivningen.

Aktörerna inom motionsrådgivningen skapar ett förtroligt nätverk och kommer överens om att hålla regelbunden kontakt. Motionsrådgivningen är en del av kommunikationen om annan hälsofrämjande verksamhet och välfärdstjänster.

Lokalföreningar (bl.a. idrotts- och motionsföreningar och folkhälsoorganisationer) är en viktig del av servicekedjan. Föreningarnas centrala roll i servicekedjan handlar om att vara en del av kontaktytan genom att ordna motionsverksamhet med låg tröskel för motionsrådgivningens kunder.

Företagen inom motion och idrott kan vara en del av servicekedjan som partner, möjliggörare av omständigheter eller serviceproducent. Lokala gymföretagare och företagare inom hälsomotion är bland annat sådana experter som de kommunala idrotts- och motionstjänsterna kan bilda partnerskap med.

Vad gäller tjänsterna inom den anpassade motionen finns det många uppgifter och frågor som hänför sig till kontaktytan. För att tjänsterna ska fungera är det är viktigt att kommunen och välfärdsområdet sinsemellan kommer överens om hur tjänsterna ska skötas och ansvaret för dem fördelas. Move!-mätningarna, som hör till grundskolornas motionsfostran, bildar också en helhet där olika aktörer finner sig i olika strukturer efter social- och hälsovårdsreformen. Det är viktigt att se till att arbetet i kontaktytan fungerar, eftersom Move!-mätningarna i bästa fall också kan vara ett verktyg för motionsrådgivningen för barn och unga. 

De kommunala idrotts- och motionstjänsterna samordnar och leder motionsrådgivningen och servicekedjan för motionsrådgivning även i fortsättningen. Vad gäller verksamheten i kontaktytan är det viktigt att komma överens om en tydlig fördelning av ansvar och roller mellan kommunen och välfärdsområdet.

Anvisningarna finns på arbetsgruppens projektsida.

Mer information: Sari Virta, överinspektör, tfn 0295 330 377