Visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030

Visionen för högskoleutbildningen och forskningen utarbetades i brett samarbete med högskolesamfundet och relevanta intressegrupper och publicerades i oktober 2017. Som stöd för verkställandet av visionen har man gjort upp en vägkarta samt utvecklingsprogram som stöder visionen.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Arbetet syftade till att skapa en framtidsbild, som möjliggör ett kvalitetsinriktat, genomslagskraftigt och i internationellt avseende konkurrenskraftigt finländskt högskolesystem år 2030. Arbetet fokuserade på de alternativ och modeller som finns för att utveckla det finländska högskolesystemet. Alternativens och modellernas effekter bedömdes samt beaktades hur de går att omsätta i praktiken. Strategiska avsikter definierades för att svara på de utvecklingsbehov som högskoleutbildningen och forskningen utsätts för dels på ett nationellt, dels på ett internationellt plan. 

Visionen arbetades fram i ett brett upplagt och öppet samarbete mellan högskolorna, personalen, studerandena och intressegrupperna. Beredningen omfattade bl.a. temaseminarier. I Vasa och Tammerfors ordnades workshopsammankomster. I digital form är det möjligt för intresserade att delta i en brainstorming. Högskoleutbildningens och forskningens framtid blir också föremål för en medborgardebatt.

Ett förslag för Finland: Finland 100+

Verkställandet av visionen för högskoleutbildningen framskrider stegvis. Det första steget är att verkställandegrupperna lägger fram förslag om strukturer för kontinuerligt lärande och för finansieringen som stöder strukturerna.

Beredningsgrupperna till vision 2030

Vägkartan för visionen bereds av fem grupper med teman i anslutning till visionens mål:

  1. styrning, resurser och strukturer som skapar möjligheter
  2. öppenhet, flexibilitet och kontinuerligt lärande
  3. forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
  4. digitalisering och artificiell intelligens som stöd för ändringarna inom högskolorna
  5. välmående högskolesamfund

Medlemmarna i grupperna består av representanter från ministerierna, högskolornas personal, studentorganisationer samt andra intressentgrupper.

Ytterligare information

Ulla Mäkeläinen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Telefon:0295330223   E-postadress: