Hoppa till innehåll

Ansökan om rätt till statsbidrag för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

Avustus

Utbildnings- och kulturministeriet kan bevilja allmänt understöd till organisationer på ungdomsområdet som ministeriet har godkänt som berättigade till statsbidrag med stöd av ungdomslagen (1285/2016) och statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik 211/2017.

En organisation som vill godkännas som en riksomfattande organisation på ungdomsområdet ska ansöka om rätt till statsbidrag hos undervisnings- och kulturministeriet. Med en riksomfattande organisation på ungdomsområdet avses enligt 3 § i ungdomslagen en förening eller stiftelse som förverkligar denna lags syften och utgångspunkter och vars verksamhetsområde har riksomfattande täckning. Det är ministeriet som bedömer om sökanden uppfyller förutsättningarna för rätt till statsbidrag enligt 17 § i ungdomslagen.  Bedömningen görs på basis av organisationens planerade och genomförda verksamhet. Utvärderings- och understödskommissionen ger ett utlåtande i ärendet. 

En organisation på ungdomsområdet som förverkligar de syften och utgångspunkter som anges i 2 § i ungdomslagen kan godkännas som berättigad till statsbidrag. Vid prövningen av rätten till statsbidrag för en riksomfattande organisation på ungdomsområdet beaktas verksamhetens betydelse och genomslagskraft för ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten och hur aktuell och rikstäckande den verksamhet som organisationen bedriver är. Vid prövningen av rätten till understöd förutsätts dessutom att organisationen främjar likabehandling, jämställdhet och delaktighet bland unga och att förvaltning och ekonomi sköts på ett ansvarsfullt sätt.
Bestämmelser i 5 § i statsrådets förordning om ungdomsärenden och ungdomspolitik:

  • vid bedömningen av verksamhetens betydelse och genomslagskraft med tanke på ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten beaktas hur målinriktad, resultatrik och omfattande verkningarna av verksamheten är på ungdomsområdet 
  • vid bedömningen av hur aktuell organisationens verksamhet är beaktas hur väl organisationens verksamhet svarar mot de ungas aktuella behov
  • vid bedömningen av hur rikstäckande verksamheten är beaktas verksamhetens regionala täckning Organisationens verksamhet anses vara riksomfattande när verksamheten ordnas i minst sju landskap eller när organisationens verksamhet på något annat sätt når sin målgrupp i hela landet
  • vid bedömningen av främjande av ungas likabehandling, jämställdhet och delaktighet beaktas hur främjandet av dem genomförs i organisationens egen verksamhet och samhälleligt samt hur tillgänglig organisationens verksamhet är för unga som hör till olika grupper
  • vid bedömningen av om organisationens förvaltning och ekonomi sköts på ett ansvarsfullt sätt beaktas huruvida uppföljningen och övervakningen av förvaltningen och ekonomin har ordnats på behörigt sätt

Som berättigad till statsbidrag kan godkännas en organisation

  1. vars totala medlemsantal eller vars kretsorganisationers och lokalföreningars sammanlagda antal personmedlemmar består av minst två tredjedelar unga (ungdomsorganisation)
  2. där åtminstone en del av verksamheten är ungdomsarbete och denna del kan avskiljas från organisationens övriga verksamhet (organisation som bedriver ungdomsarbete), eller
  3. vars huvudsakliga syfte är att erbjuda tjänster för organisationer på ungdomsområdet, kommuner eller andra sammanslutningar på ungdomsområdet (serviceorganisation på ungdomsområdet).

Avvikelse från grunderna för godkännande eller från definitionen av rikstäckande verksamhet kan göras i fråga om en organisation som anses vara representativ på riksnivå för en språklig eller annan minoritet eller inom sitt verksamhetsområde, förutsatt att organisationens verksamhet dock har tillräcklig täckning i förhållande till den målgrupp som organisationen har angett.
Som berättigad till statsbidrag godkänns dock inte en organisation vars huvudsakliga uppgift är att främja studier inom ett enda utbildnings- eller studieområde eller motsvarande område. En organisation som i huvudsak främjar facklig organisering godkänns inte heller som berättigad till statsbidrag.

En organisation godkänns inte heller som berättigad till statsunderstöd om det föreskrivs särskilt om understöd till den eller om det finns ett separat anslag i statsbudgeten för statsunderstöd som beviljas till organisationen.

Ansökan om att bli berättigad till statsbidrag kan lämnas in året runt. Undervisnings- och kulturministeriet rekommenderar att organisationer på ungdomsområdet som vill ansöka om att bli berättigade till statsbidrag ansöker om detta före utgången av april 2023 för att få beslutet innan ansökan om understöd för följande år börjar. Avsikten är att besluten om ansökningarna ska fattas senast i juli. Utlysningen av statsunderstöd för följande verksamhetsår genomförs i allmänhet i augusti, september och oktober. 
Rätt till statsbidrag söks genom undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om detta inte är möjligt, kan man kontakta den tjänsteman som ger mer information om understödet.

Unga

Ytterligare information

Specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tfn 02953 30080, [email protected]