Digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande

OKM069:00/2021 Projekt

Projektets centrala mål är att bygga upp digitala tjänster för att stödja individers utbildnings- och karriärval, upprätthållande och utveckling av kompetens under hela karriären och livet samt matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbete, kompetens och utbildning.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM069:00/2021

Ärendenummer VN/24722/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 27.5.2021 – 31.12.2025

Datum för tillsättande 9.11.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 5 Ett kunnigt Finland

Alaluku 5.3 Hög kompetens och bildning lägger grunden för framtiden

Luku 6 Nyckeln till tillväxt

Alaluku 6.4 Tillväxt från dataekonomi och digitalisering

Kontaktperson
Tomi Kytölä, erityisasiantuntija
tel. +358 295 330 293
[email protected]

Kontaktperson
Tiina Salminen, johtava asiantuntija
tel. +358 295 163 102
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande är att utforma en kundorienterad och flexibel servicehelhet som överskrider förvaltningsgränserna för att stödja individernas utbildnings- och karriärval, upprätthållande och utveckling av kompetens under hela karriären samt matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbete och utbildning.

De centrala målen för servicehelheten är att
• stödja individers övergångar inom utbildning och arbetsliv genom att tillhandahålla och ta fram nya digitala tjänster, effektivare servicekedjor och nya verksamhetsmodeller,
• hjälpa aktörer inom arbetslivet att hitta behövlig information om kompetens och dess utveckling,
• hjälpa utbildningsaktörer att bättre inrikta sitt utbildningsutbud,
• stödja nya tväradministrativa verksamhetsmodeller för kunskapsbaserad ledning med hjälp av befintliga informationskällor och informationskällor som utarbetas, till exempel datalagret för arbetsmarknadsinformation,
• uppmuntra förvaltningen att utveckla sin förmåga för kunskapsbaserad ledning och att effektivisera servicekedjorna och sin verksamhet.

Servicehelheten utgör en självständig helhet som är kompatibel med befintliga tjänster och datalager såsom Studieinfo och Jobbmarknaden.

Målgruppen för servicehelheten är individer, personer som utför handledningsarbete, aktörer inom arbetsliv och utbildning, företag samt aktörer inom arbets- och undervisningsförvaltningen.

Sammandrag

Projektets centrala mål är att bygga upp digitala tjänster för att stödja individers utbildnings- och karriärval, upprätthållande och utveckling av kompetens under hela karriären och livet samt matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbete, kompetens och utbildning.

Utgångspunkter

Förändringar i arbetslivet och den tekniska omställningen bidrar till att kompetens måste utvecklas under hela karriären och livet. De befintliga digitala tjänsterna och det tillgängliga informationsunderlaget är splittrade.

I bakgrunden ligger den parlamentariska reformen av kontinuerligt lärande som bereddes under den föregående valperioden som svar på behovet av att utveckla och förnya individers kompetens under olika skeden av livet och karriären. Riktlinjerna för kontinuerligt lärande färdigställdes i slutet av år 2020 och genomförandet av reformen fortsätter under regeringsperioden för statsminister Petteri Orpos regering.

Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande har beretts som en del av Finlands återhämtnings- och resiliensplan, som ingår i Finlands program för hållbar tillväxt. Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande, som ingår i Finlands återhämtnings- och resiliensplan, består av två helheter som stöder varandra:
1. en digital servicehelhet för kontinuerligt lärande som omfattar hela utbildningssystemet och överskrider förvaltningsgränserna och
2. en helhet för digitalisering och flexibelt lärande för högskoleutbildning som omfattar alla högskolor (Digivision 2030). Projektet Digivision 2030 genomförs som ett gemensamt projekt för alla finländska universitet och yrkeshögskolor i samarbete med projektet för den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande samt med intressentgrupper.

Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet svarar för att utveckla och genomföra den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande. I utvecklingsarbetet deltar Utbildningsstyrelsen, UF-centret och högskolorna via projektet Digivision 2030 samt Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Åtgärder kommer att främjas i ett nära samarbete med intressentgrupper.

Servicehelheten finansieras med medel ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Projektet stöder flera av målen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering (2023–2027), exempelvis stärkande av styrning, bättre utnyttjande av kompetenspotential, uppmuntrande till individuella utbildnings- och karriärval och minskning av onödiga överlappande utbildningar.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.