Digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande

OKM069:00/2021 Projekt

Projektets huvudsakliga mål är att bygga upp en riksomfattande digital servicehelhet för kontinuerligt lärande som är i bruk under individernas hela livscykel och att stödja smidiga övergångar mellan utbildning och arbetsliv. Servicehelheten är en kundorienterad, flexibel och förvaltningsövergripande helhet som stöder individernas utbildnings- och karriärval.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM069:00/2021

Ärendenummer VN/24722/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 9.11.2021 – 31.12.2024

Datum för tillsättande 9.11.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Kompetens ger trygghet i ett arbetsliv i förändring

Metod Ett förslag till arbetslivsorienterad modell för kontinuerligt lärande tas fram

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar

Metod En parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet genomförs

Kontaktperson
Tomi Kytölä, erityisasiantuntija
tel. +358 295 330 293
[email protected]

Kontaktperson
Tiina Salminen, johtava asiantuntija
tel. +358 295 163 102
[email protected]

Mål och resultat

Projektets huvudsakliga mål är att bygga upp en riksomfattande digital servicehelhet för kontinuerligt lärande som är i bruk under individernas hela livscykel och att stödja smidiga övergångar mellan utbildning och arbetsliv. Servicehelheten är en kundorienterad, flexibel helhet som överskrider förvaltningsgränserna och som stöder individernas utbildnings- och karriärval, upprätthållande och utveckling av kompetensen under hela arbetskarriären och livet samt matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbete och utbildning.

De centrala målen för servicehelheten är:
• att utveckla nya och befintliga smarta digitala tjänster, såsom kartläggnings- och identifieringstjänster för kunnande, handledningstjänster, tjänster för ansökan till utbildning och utbudstjänster samt nya och befintliga informationsresurser som är kopplade till dessa
• effektivare servicekedjor och nya verksamhetsmodeller som stöder individernas övergång i utbildningen och i arbetslivet
• att bygga upp nya förvaltningsövergripande verksamhetsmodeller för informationsledning med utnyttjande av befintliga och kommande informationskällor, såsom informationsresursen för arbetsmarknadsdata
• att hjälpa arbetslivet att förutse och hitta kompetens som motsvarar behoven
• att hjälpa utbildningsaktörer att förutse, utveckla och bättre rikta in sitt utbildningsutbud samt
• att sporra förvaltningen att utveckla sin kompetens för informationsledning och att effektivisera servicekedjorna och verksamheten.

Servicehelheten förbättrar individernas och arbetslivets möjligheter att svara mot förändringarna i samhället och på arbetsmarknaden genom att stödja kompetensutvecklingen samt genom att stärka förutsättningarna för sysselsättning och för att stanna kvar i arbetet och individernas delaktighet i samhället. Helheten har också positiva effekter på sysselsättningsgraden, balansen i de offentliga finanserna och konkurrenskraften.
De nya tjänsterna inom servicehelheten möjliggör och påskyndar också utvecklingen och ibruktagandet av nya innovativa modeller för genomförande av utbildning.
Servicehelheten bygger både på befintliga tjänster och deras bakgrundsinformationsresurser (Studieinfo, Jobbmarknad) och på helt nya tjänster, informationsresurser och användarcentrerade datalösningar.

Servicehelheten stöder också målen för reformen av det kontinuerliga lärandet och införandet och utvecklandet av nya servicestrukturer och serviceverksamhetsmodeller. (bl.a. servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, den nordiska modellen för arbetskraftsservice, sektorsövergripande tjänster, tillgången till utbildning, utveckling av handledningstjänster riktade till medborgare och arbetsgivare samt stärkande av regionala serviceekosystem).

Sammandrag

Projektets huvudsakliga mål är att bygga upp en riksomfattande digital servicehelhet för kontinuerligt lärande som är i bruk under individernas hela livscykel och att stödja smidiga övergångar mellan utbildning och arbetsliv. Servicehelheten är en kundorienterad, flexibel och förvaltningsövergripande helhet som stöder individernas utbildnings- och karriärval.

Utgångspunkter

Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande har beretts som en del av Finlands återhämtnings- och resiliensplan, som är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Programmet stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande byggs upp i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet (inkl. Utbildningsstyrelsen och utvecklings- och förvaltningscentret KEHA-keskus) och högskolorna.
Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande, som ingår i Finlands återhämtnings- och resiliensplan, består av två delhelheter som stöder varandra: (1) en digital servicehelhet för kontinuerligt lärande som omfattar hela utbildningssystemet och som överskrider förvaltningsgränserna samt (2) ett program för att stärka digitaliseringen av högskoleutbildningen och det flexibla lärandet.
Den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande överskrider förvaltningsgränserna och genomförs i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet (inkl. Utbildningsstyrelsen och utvecklings- och förvaltningscentret KEHA-keskus). Åtgärderna drivs vidare i ett nära samarbete med intressentgrupper. Helheten stärkande av digitaliseringen av högskoleutbildningen och det flexibla lärandet genomförs som ett gemensamt projekt för alla universitet och yrkeshögskolor och i samarbete med projektet för en digital servicehelhet för det kontinuerliga lärandet och intressentgrupper.