Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

OKM069:00/2021 Kehittäminen

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa yksilöiden koko elinkaaren ajan käytössä oleva valtakunnallinen jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.Palvelukokonaisuus on asiakaslähtöinen, joustava, hallinnonrajat ylittävä kokonaisuus, jolla tuetaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM069:00/2021

Asianumerot VN/24722/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.11.2021 – 31.12.2024

Asettamispäivä 9.11.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Osaamisesta turvaa työn murrokseen

Keino Laaditaan esitys jatkuvan oppimisen työelämälähtöiseksi malliksi

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keino Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus

Yhteyshenkilö
Tomi Kytölä, erityisasiantuntija
puh. +358 295 330 293
[email protected]

Yhteyshenkilö
Tiina Salminen, johtava asiantuntija
puh. +358 295 163 102
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa yksilöiden koko elinkaaren ajan käytössä oleva valtakunnallinen jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä. Palvelukokonaisuus on asiakaslähtöinen, joustava, hallinnonrajat ylittävä kokonaisuus, jolla tuetaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja, osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä koko työuran ja elämän ajan sekä työn ja koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa.

Palvelukokonaisuuden keskeisiä tavoitteita ovat:
• kehittää uusia ja olemassa olevia älykkäitä digitaalisia palveluita kuten osaamisen kartoitus- ja tunnistamispalveluita, ohjauspalveluita, koulutuksen hakupalveluita sekä tarjontapalveluita sekä näihin kytkeytyviä uusia ja olemassa olevia tietovarantoja
• tehokkaampia palveluketjuja ja uusia toimintamalleja tukemaan yksilöiden siirtymiä koulutuksessa ja työelämässä
• rakentaa uusia tiedolla johtamisen poikkihallinnollisia toimintamalleja hyödyntäen olemassa olevia ja rakennettavia tietolähteitä kuten työmarkkinatietovarantoa
• edesauttaa työelämää ennakoimaan ja löytämään tarpeiden mukaista osaamista
• edistää koulutustoimijoita ennakoimaan, kehittämään ja kohdentamaan paremmin koulutustarjontaansa sekä
• kannustaa hallintoa kehittämään tiedolla johtamisen kyvykkyyttään ja tehostamaan palveluketjuja ja toimintaansa.

Palvelukokonaisuus parantaa yksilöiden ja työelämän mahdollisuuksia vastata yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutoksiin tukemalla osaamisen kehittämistä sekä vahvistamalla työllistymisen ja työssä pysymisen edellytyksiä ja yksilöiden osallisuutta yhteiskunnassa. Kokonaisuudella on myös positiivisia vaikutuksia työllisyysasteeseen, julkisen talouden tasapainoon ja kilpailukykyyn.

Palvelukokonaisuuden uudet palvelut mahdollistavat ja vauhdittavat myös uusien innovatiivisten koulutuksen toteutusmallien kehittämistä ja käyttöönottoa.
Palvelukokonaisuus rakentuu sekä olemassa olevien palveluiden ja niiden taustatietovarantojen (Opintopolku, Työmarkkinatori), että täysin uusien palveluiden, tietovarantojen ja omadataratkaisujen varaan.

Palvelukokonaisuus tukee myös jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteita ja uusien palvelurakenteiden ja palvelutoimintamallien käyttöönottoa ja kehittämistä (mm. jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, pohjoismaisen työvoimapalvelumalli, monialaiset palvelut, pohjoismaisen työvoimapalvelumalli, koulutuksen saatavuus, kansalaisille ja työnantajille suunnattujen ohjauspalvelujen kehittäminen sekä alueellisten palveluekosysteemien vahvistuminen).

Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa yksilöiden koko elinkaaren ajan käytössä oleva valtakunnallinen jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.Palvelukokonaisuus on asiakaslähtöinen, joustava, hallinnonrajat ylittävä kokonaisuus, jolla tuetaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja.

Lähtökohdat

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa on valmisteltu osana Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma rakennetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön (ml. Opetushallitus ja KEHA-keskus) ja korkeakoulujen yhteistyönä.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvä jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma muodostuu kahdesta toisiaan tukevasta osakokonaisuudesta: (1) koko koulutusjärjestelmän kattava ja hallinnonrajat ylittävä jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus sekä (2) korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisohjelma.

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus on hallinnonalojen rajat ylittävä ja se toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön (ml. Opetushallitus ja KEHA-keskus) yhteistyönä. Toimenpiteitä viedään eteenpäin vahvassa sidosryhmäyhteistyössä. Korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistaminen -osakokonaisuus toteutetaan kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisenä hankkeena ja yhteistyössä jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeen ja sidosryhmien kanssa.