Regionalt samarbete om skydd av urfolkens traditionella kunskap inom immaterialrättssystemet

Utökat samarbete på nordisk nivå på området för immateriell egendom och skyddet av urfolkens traditionella kunskap

OKM057:00/2020 Projekt

Samernas deltagande måste öka när det gäller att skydda sina traditionella kunskaper och kulturyttringar. Det gränsöverskridande regionala samarbetet kan utökas mellan sameförsamlingar, samiska samfund, Barents och experter på EU-nivå. Denna portal innehåller information om material och evenemang relaterade till dessa mål. Arbetet har ingen direkt koppling till WIPO:s IGC-förhandlingar.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM057:00/2020

Ärendenummer VN/16063/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.1.2021 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 12.10.2020

Mål och resultat

Målsättningen är att utöka samarbetet för urfolkens traditionell kunskap och immaterialrätt på nordisk och barents euroarktiska nivå; förbättra skyddet av samisk/Nordiska urfolkens traditionella kunskap genom utredningar, samarbete, skolning i praktiken.

Sammandrag

Samernas deltagande måste öka när det gäller att skydda sina traditionella kunskaper och kulturyttringar. Det gränsöverskridande regionala samarbetet kan utökas mellan sameförsamlingar, samiska samfund, Barents och experter på EU-nivå. Denna portal innehåller information om material och evenemang relaterade till dessa mål. Arbetet har ingen direkt koppling till WIPO:s IGC-förhandlingar.

Utgångspunkter

Samerna bor på tre nordiska länders områden (samt i Ryssland). Samarbete är viktigt för att trygga skyddet av även de övriga urfolkens såson Grönlands inuiters traditionella kunskap. Nordiska samabetet har långa anor inom immaterialrätt och kulturarv. I första hand bör möjligheterna under nuvarande lagstiftning utredas.

Ytterligare uppgifter