Gruppen för beredningen av ett servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning

OKM054:00/2020 Projekt

Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet bereder i samarbete med arbetslivsorganisationerna och regionförvaltningen inrättandet av ett servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning, så att centret kan inleda sin verksamhet 2021.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM054:00/2020

Ärendenummer VN/21309/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 8.10.2020 – 30.4.2021

Datum för tillsättande 8.10.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Kompetens ger trygghet i ett arbetsliv i förändring

Metod Ett förslag till arbetslivsorienterad modell för kontinuerligt lärande tas fram

Mål och resultat

Målet är att utveckla kompetensen hos befolkningen i arbetsför ålder och att höja sysselsättningsgraden. Centret ska vara verksamt nära arbetslivet och företräda olika former av inlärning i arbetet.

Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet svarar för förvaltningen och styrningen av servicecentret i samarbete med arbetslivsorganisationerna. De administrativa lösningarna bereds i större detalj som en del av helheten.

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet bereder i samarbete med arbetslivsorganisationerna och regionförvaltningen inrättandet av ett servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning, så att centret kan inleda sin verksamhet 2021.