Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta 2023-2027

OKM046:00/2023 Organ

Den för regeringsperioden tillsatta delegationen för upphovsrättsärenden, som på bred front representerar aktörerna inom upphovsrättsområdet, följer och utvärderar utvecklingen av verksamhetsmiljön inom upphovsrättsområdet samt fungerar som kontaktorgan för ministeriet och intressentgrupper samt andra sakkunniga inom området. Delegationen leds av statssekretare Elina Laavi.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM046:00/2023

Ärendenummer VN/27398/2023

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 19.10.2023 – 31.3.2027

Datum för tillsättande

Typ av organ Delegation

Kontaktperson
Anna Vuopala, HALLITUSNEUVOS
tel. +358 295 330 331
[email protected]

Mål och resultat

Delegationen har som outsatt mål att samla centrala företrädare för intressentgrupperna och skapa möjligheter till växelverkan och främja uppkomsten av lösningar i frågor som är förenade med många olika parter i upphovsrättssystemet.

Sammandrag

Den för regeringsperioden tillsatta delegationen för upphovsrättsärenden, som på bred front representerar aktörerna inom upphovsrättsområdet, följer och utvärderar utvecklingen av verksamhetsmiljön inom upphovsrättsområdet samt fungerar som kontaktorgan för ministeriet och intressentgrupper samt andra sakkunniga inom området. Delegationen leds av statssekretare Elina Laavi.

Utgångspunkter

Delegationen för upphovsrättsärenden har sedan 2012 varit ett kontaktorgan mellan ministeriet och intressentgrupperna inom upphovsrättsområdet. Framför allt handlar det om att upprätthålla en permanent dialog om utvecklingen av den nationella upphovsrättspolitiken, upphovsrättssystemet och upphovsrättslagstiftningen. Till uppgifterna hör att följa utvecklingen av upphovsrättsärenden inom Europeiska unionen och internationella organisationer och bedöma utvecklingen ur Finlands synvinkel. Under flera års tid har delegationen främjat samarbetet mellan olika sektorer i upphovsrättsliga frågor bl.a. genom att bilda arbetsgrupper som lyder under delegationen och vars arbete följs upp vid delegationens möten. Arbetsgrupperna har under årens lopp berett bl.a. frågor som gäller minskning av piratkopiering samt under den senaste perioden särskilt utvecklandet av upphovsrättsinfrastrukturen. Till stöd för delegationens arbete kan också göras utredningar. Delegationen kan dessutom göra framställningar till ministeriet om utredningar, undersökningar och utvecklingsprojekt.