Revidering av bibliotekslagen för synskadade - förhandsutredning

OKM043:00/2019 Projekt

Undervisnings - och kulturministeriet har inlett en förhandsutredning om en reform av lagen om biblioteket för synskadade. I förhandsutredningen sammanställs material utifrån vilket man kan fatta beslut om att inleda den egentliga lagberedningen. Under den preliminära beredningen samlar man in information om bl.a. nuläget för bibliotekets verksamhet, förändringsfaktorer och den internationella utvecklingen samt informerar bibliotekets intressegrupper om beredningen av reformen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM043:00/2019

Ärendenummer OKM/32/010/2019 , VN/2322/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 7.10.2019 – 31.1.2020

Datum för tillsättande 7.10.2019

Mål och resultat

Målet med projektet är att utreda förutsättningarna för att inleda den egentliga lagberedningen. Inom ramen för projektet kommer bibliotekets kundgrupper och övriga intressegrupper att höras. Den information som samlas in ska tjäna som underlag för en eventuell lagberedning.

Sammandrag

Undervisnings - och kulturministeriet har inlett en förhandsutredning om en reform av lagen om biblioteket för synskadade. I förhandsutredningen sammanställs material utifrån vilket man kan fatta beslut om att inleda den egentliga lagberedningen. Under den preliminära beredningen samlar man in information om bl.a. nuläget för bibliotekets verksamhet, förändringsfaktorer och den internationella utvecklingen samt informerar bibliotekets intressegrupper om beredningen av reformen.

Utgångspunkter

Inledandet av projektet baserar sig på undervisnings - och kulturministeriets observationer av hur aktuell och välfungerande den nuvarande lagen är i en verksamhetsmiljö som håller på att förändras. Där observeras tre omfattande förändringar - digitaliseringen, ändringar i närliggande lagstiftning samt förändringar i befolkningsstrukturen - som alla påverkar bibliotekets verksamhet idag och inom den närmaste framtiden.

Mer om ämnet