VANUPO

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020-2023

OKM041:00/2019 Projekt

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik är ett lagstadgat sektorsövergripande program som godkänns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder. Syftet med programmet är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. I programmet definierar regeringen målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och åtgärderna för att nå dem.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM041:00/2019

Ärendenummer 2/600/2019 , VN/2122/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.1.2020 – 31.12.2023

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Strategiset kokonaisuudet Kultur, ungdom, idrott och motion

Metod Ett riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik utarbetas

Mål och resultat

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik är ett lagstadgat sektorsövergripande program som godkänns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder. Syftet med programmet är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor

Sammandrag

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik är ett lagstadgat sektorsövergripande program som godkänns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder. Syftet med programmet är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. I programmet definierar regeringen målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och åtgärderna för att nå dem.

Utgångspunkter

Författningsgrunden för programmet är den gällande ungdomslagen 1285/2016. Bestämmelserna om programmet i 5 § i lagen kompletteras av statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik som trädde i kraft den 13 april 2017 (211/2017). Det föreliggande programmet har utarbetats för 2020–2023 och är det andra i ordningen.