Utvärderings- och understödskomissionen för ungdomsarbete 2019-2023

OKM038:00/2019 Organ

Statsrådet har i enlighet med ungdomslagen tillsatt en Utvärderings- och bidragskommission för fyraårsperioden 1.9.2019-31.8.2023, dock högst tills mandatperioden för nästa kommission inleds.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM038:00/2019

Ärendenummer 29/040/2019 , VN/2088/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.9.2019 – 31.8.2023

Datum för tillsättande 21.8.2019

Typ av organ Kommission

Mål och resultat

Kommissionen ska årligen göra framställningar till undervisnings- och kulturministeriet om fördelningen av statsunderstöden till de riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet och de riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet. Därtill ska den ge utlåtanden till undervisnings- och kulturministeriet om rätt till statsbidrag för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet och riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet samt på begäran av ministeriet utvärdera verksamheten i de organisationer som understöds.

Sammandrag

Statsrådet har i enlighet med ungdomslagen tillsatt en Utvärderings- och bidragskommission för fyraårsperioden 1.9.2019-31.8.2023, dock högst tills mandatperioden för nästa kommission inleds.