Styrgrupp för utveckling av demokrati- och människorättsfostran

Styrgrupp för demokrati- och människorättsfostran som ingår i programmet Utbildning för alla

OKM035:00/2020 Organ

Styrgruppen för utveckling av demokrati- och människorättsfostran har till uppgift att stödja verkställandet av regeringsprogrammets föresatser om skolornas och läroanstalternas demokrati- och människorättsfostran, elevernas delaktighet och stärkandet av undervisningspersonalens färdigheter samt att presentera förslag till konkreta åtgärder.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM035:00/2020

Ärendenummer VN/12927/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 22.6.2020 – 1.6.2023

Datum för tillsättande 18.6.2020

Typ av organ Styrgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Strategiset kokonaisuudet Kultur, ungdom, idrott och motion

Mål och resultat

Den normativa grunden för demokrati- och människorättsfostran i det finländska samhället är god. Däremot bör man effektivera hur den omsätts i praktiken på alla utbildningsnivåer och i alla skolformer.

Styrgruppen har till uppgift att överväga till exempel följande åtgärder (listan är inte uttömmande):
- Fortbildning av lärare och övrig personal vid läroanstalter,
- Implementering och förankring av Europarådets demokratikompetensarbete och andra motsvarande instrument,
- Pilotförsök där skolan och eleverna har en aktiv roll i närsamhället och bidra till att stärka dess demokratiska levnadssätt; rapportera om pilotförsöken även för andras bruk.
- En uppdatering av verksamhetssätten inom elev- och studerandekårerna samt av elev- och studerandedemokratin, utarbetandet av en manual 2.0 för elevkårerna och hur man i högre grad skulle kunna introducera verksamhetsmodellen med klassfullmäktige i skolornas och läroanstalternas vardag.
- Hur man kunde utnyttja existerande projekt och organisationssamarbeten, utvidga bästa praxis och förfaranden på riksnivå samt utveckla nya metoder, sammanställa existerande bästa praxis samt ordna en informations-/fortbildningskampanj för att samla in, sprida och samordna sådan praxis på riksnivå.
- Inleda ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samråd med de universitet och yrkeshögskolor som ansvarar för lärarutbildning. Projektet ska också stödja riksomfattande samarbeten och utvecklingsverksamhet som stärker lärarnas kunskaper om mänskliga rättigheter inom ramen för demokrati- och människorättsfostran.
- Följa med akademisk forskning och utvecklingsverksamhet kring ämnet samt utvärdera genomförandet av demokrati - och människorättsfostran inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, utbildningen på andra stadiet och lärarutbildningen i enlighet med de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik och läroplansgrunderna.

Undervisnings- och kulturministeriet har det huvudsakliga ansvaret för verkställigheten av dessa åtgärder. Verkställigheten planeras i samråd med övriga ministerier, bl.a. justitieministeriet, samt olika aktörer inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Sammandrag

Styrgruppen för utveckling av demokrati- och människorättsfostran har till uppgift att stödja verkställandet av regeringsprogrammets föresatser om skolornas och läroanstalternas demokrati- och människorättsfostran, elevernas delaktighet och stärkandet av undervisningspersonalens färdigheter samt att presentera förslag till konkreta åtgärder.

Utgångspunkter

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering innehåller flera skrivningar om främjande av fostran i demokrati och mänskliga rättigheter, bl.a. i anslutning till det nationella sektorsövergripande demokratiprogrammet som sträcker sig till 2025. Enligt regeringsprogrammet uppmärksammas demokrati- och människorättsfostran och elevernas delaktighet i högre grad vid skolor och läroanstalter. Elev- och studerandekårsverksamheten uppmärksam¬mas. Det demokratipolitiska handlingsprogrammet uppdateras och de ungas delaktighet i programmet beaktas. Demokratifostran ska ökas i skolorna och den samhälleliga fostringsuppgiften stärkas. Kontaktytan för växelverkan mellan partierna, det civila samhället och skolorna stöds i syfte att stärka barns och ungas aktiva medborgarskap. Regeringsprogrammets föresatser verkställs inom ramen för det nationella demokratiprogrammet samt det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik (RUNGPO) samt programmet Utbildning för alla.

Utvecklingsprogrammet Utbildning för alla förbättrar kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och tryggar en jämlik start för lärandet. Undervisnings- och kulturministeriet genomför utvecklingsprogrammen åren 2020–2022. Via projekt som ingår programmet bereder man ny lagstiftning, permanenta finansieringsarrangemang samt verkningsfulla förfaranden och verksamhetssätt som stärker jämlikheten, bl.a. genom att stärka demokratifostran.