Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmä

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen ohjausryhmä osana Oikeus oppia -ohjelmaa

OKM035:00/2020 Body

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmän tehtävänä on tukea koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta, oppilaiden osallistamista sekä opetushenkilöstön valmiuksien lisäämistä koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoa sekä tehdä esityksiä konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Basic information Completed

Project number OKM035:00/2020

Case numbers VN/12927/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 22.6.2020 – 1.6.2023

Date of appointment 18.6.2020

Type of body Steering group

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Strategiset kokonaisuudet Youth, culture and sport

Goals and results

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen normatiivinen perusta suomalaisessa yhteiskunnassa on hyvä. Sen sijaan sen käytäntöön saamista tulee tehostaa kaikilla koulutustasoilla ja koulumuodoissa.
Ohjausryhmän tehtävänä on pohtia esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä (listaus ei ole tyhjentävä):
- Opettajien ja oppilaitosten muun henkilöstön täydennyskoulutus,
- Euroopan neuvoston demokratiakompetenssityön ja muiden vastaavien instrumenttien implementointi ja jalkauttaminen
- Pilottikokeilut, joissa koululla ja sen oppilailla on aktiivinen rooli lähiyhteisössä ja sen demokraattisten elämäntapojen vahvistamisessa; pilottikokeilujen raportointi muidenkin käyttöön.
- Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan sekä oppilas- ja opiskelijademokratian toimintatapojen päivittäminen; luodaan oppilaskunnat 2.0 -manuaali ja viedään luokkavaltuusto-toimintatapaa vahvemmin koulujen ja oppilaitosten arkeen.
- Olemassa olevia hankkeiden ja järjestöyhteistyön hyödyntäminen, hyväksi havaittujen käytäntöjen laajentaminen valtakunnallisesti sekä uusien menetelmien kehittäminen; koonti olemassa olevista hyvistä käytännöistä; viestintä-/koulutuskampanja käytäntöjen kokoamiseksi, levittämiseksi ja koordinoimiseksi valtakunnallisesti.
- Käynnistää tutkimus- ja kehittämishanke yhteistyössä opettajankoulutuksesta vastaavien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeella tuetaan valtakunnallista yhteistyötä ja kehittämistoimintaa opettajien ihmisoikeusosaamisen vahvistamiseksi osana demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta.
- Seurata aiheeseen liittyvää akateemista tutkimusta ja kehittämistoimintaa sekä arvioidaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteutumista varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, toisen asteen opetuksessa ja opettajankoulutuksessa uusien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Toimeenpanon päävastuullisena ministeriönä toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimeenpano suunnitellaan yhteistyössä muiden ministeriöiden, mm. oikeusministeriön, sekä hallinnonalan toimijoiden kanssa.

Summary

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmän tehtävänä on tukea koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta, oppilaiden osallistamista sekä opetushenkilöstön valmiuksien lisäämistä koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoa sekä tehdä esityksiä konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on useita kirjauksia demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen edistämiseen liittyen mm. vuoteen 2025 ulottuvan hallinnonalat ylittävän kansallisen demokratiaohjelman yhteydessä. Hallitusohjelman mukaan vahvistetaan koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja osallistamista sekä pidetään huolta oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta. Koulujen demokratiakasvatusta lisätään ja niiden yhteiskunnallista kasvatustehtävää vahvistetaan. Vuorovaikutuksen rajapintaa puolueiden, kansalaisyhteiskunnan ja koulujen kesken tuetaan lasten ja nuorten aktiivisen kansalaisuuden vahvistamiseksi. Hallitusohjelman kirjaukset toimeenpannaan kansallisen demokratiaohjelman sekä valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) ja Oikeus oppia-ohjelman puitteissa.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa parantava Oikeus oppia -kehittämisohjelma turvaa tasa-arvoisen alun oppimiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kehittämisohjelmat vuosina 2020–2022. Kehittämisohjelman hankkeilla valmistellaan lainsäädäntöä, pysyviä rahoitusjärjestelyitä sekä yhdenvertaisuutta vahvistavia vaikuttavia käytänteitä ja toimintatapoja, mm. vahvistamalla demokratiakasvatusta.