Beredning av genomförandet av regeringsprogrammets riktlinjer för gymnasieutbildning

OKM035:00/2023 Projekt

Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att bereda förslag enligt statsminister Petteri Orpos regeringsprogram för att reformera finansieringen av gymnasieutbildningen, studentexamen, gymnasiediplom och stödundervisningen samt för att förbereda förslag för andra åtgärder som gäller gymnasieutbildningen i enlighet med regeringsprogrammet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM035:00/2023

Ärendenummer VN/25266/2023

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.10.2023 – 31.12.2024

Datum för tillsättande 28.9.2023

Kontaktperson
Petri Lempinen, Ylijohtaja
tel. +358 295 330 180
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att i enlighet med regeringsprogrammet utarbeta förslag till
• reformering av finansieringssystemet för gymnasieutbildning
• att möjliggöra studentexamen på engelska
• ersättande av ett studentexamensprov med gymnasiediplom och de ändringar som det förutsätter i författningarna
• gymnasieelevernas rätt till stödundervisning
• andra åtgärder för att uppnå regeringsprogrammets mål för gymnasieutbildningen.
Arbetsgruppen beaktar beredningsarbetet för att stärka stödet för lärande inom yrkesutbildningen och gymnasiekonsumtionen. Under sin mandatperiod styr arbetsgruppen Utbildningsstyrelsens arbete för att utveckla bedömningskriterierna för gymnasiediplom. Vid beredningen beaktas statsförvaltningens produktivitetsprogram och behovet av att anpassa omkostnader. Arbetsgruppen arbetar i tillräckligt samarbete med Finlands Kommunförbund.

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att bereda förslag enligt statsminister Petteri Orpos regeringsprogram för att reformera finansieringen av gymnasieutbildningen, studentexamen, gymnasiediplom och stödundervisningen samt för att förbereda förslag för andra åtgärder som gäller gymnasieutbildningen i enlighet med regeringsprogrammet.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering är det centrala målet för gymnasieutbildningen att säkerställa en omfattande allmänbildning och att ge de studerande behörighet för fortsatta studier. Inom gymnasieutbildningen satsar man på studiehandledning och multiprofessionellt stöd så att varje elev får det stöd han eller hon behöver för att gå vidare på skolvägen. Stödet ska riktas särskilt till de unga som riskerar att hamna efter i undervisningen.
Enligt regeringsprogrammet ska gymnasieutbildningen utvecklas som en egen utbildningsform som har en egen lagstiftning som styr verksamheten samt ett eget finansieringssystem. Regeringen har som mål att reformera finansieringssystemet för gymnasieutbildning och samtidigt bevara ett täckande gymnasienätverk. Enligt regeringsprogrammet ska ordnandet av gymnasieutbildning tryggas i områden där antalet barn och unga minskar kraftigt.
Syftet med reformen av finansieringssystemet är att finansieringen av gymnasieutbildningen bättre ska motsvara kostnaderna för anordnandet av gymnasieutbildning. I uppdraget ingår en reform av det tillägg för små gymnasier som ingår i finansieringen av gymnasiet för att stödja utbildningens tillgänglighet och tillgodoseendet av de kulturella rättigheterna. Samtidigt främjas en jämlik fördelning av finansieringsansvaret mellan kommunerna enligt hemkommun. Det görs omfattande konsekvensbedömningar av ändringarna i finansieringsmodellen och ändringarna genomförs under en tillräckligt lång övergångsperiod.
Studentexamen reformeras genom att man gör det möjligt att avlägga studentexamen på engelska enligt strikt avgränsade kriterier och säkerställer att utbildningsutbudet på engelska inte hotar den nationalspråkiga skolbildningen, utan stärker Finlands attraktionskraft bland internationella aktörer och återflyttare. Dessutom blir det möjligt att i fortsättningen ersätta ett obligatoriskt studentexamensprov med gymnasiediplom. Detta innebär att det blir den studerandes rätt att avlägga gymnasiediplom och utbildningsanordnarens skyldighet att erbjuda möjlighet att avlägga dem. Detta förutsätter ändringar i lagstiftningen och utveckling av bedömningen av gymnasiediplom.
Vid beredningen beaktas statsförvaltningens produktivitetsprogram och behovet av att anpassa omkostnader.

Mer om ämnet