Arbetsgrupp för beredning av genomförandet av regeringsprogrammets föresatser om yrkesutbildning

OKM033:00/2023 Projekt

Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter en arbetsgrupp med sektioner för att bereda förslag enligt regeringsprogrammet för att reformera finansieringen av yrkesutbildningen och styrningen av verksamheten samt för att uppnå andra mål som gäller utveckling av yrkesutbildningen.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM033:00/2023

Ärendenummer VN/25282/2023

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.10.2023 – 31.12.2024

Datum för tillsättande 28.9.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Alaluku 5.2 Toiselta asteelta tiedot ja taidot eteenpäin

Kontaktperson
Petri Lempinen, Ylijohtaja
tel. +358 295 330 180
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att i enlighet med regeringsprogrammet bereda förslag till
• reformering av finansieringssystemet för yrkesutbildning
• revidering av utbildningsanordnarnas verksamhetsstyrning
• bättre inriktning av utbildningsutbudet i enlighet med arbetslivets behov
• öppnande av möjligheten till uppdragsutbildning
• inriktning av examensutbildningen för vuxna på utbildning som höjer utbildningsnivån eller förbättrar arbetsmarknadsställningen samt på avläggande av kompetenshelheter som är mindre än examina.
• en skyldighet att fortsätta språkutbildningen för invandrare för att uppfylla språkkunskapskravet.

Arbetsgruppen beaktar de skrivningar i regeringsprogrammet som gäller kontinuerligt lärande och tillgodoseende av arbetskraftsbehoven inom social- och hälsovården och som gäller yrkesutbildning.

Arbetsgruppen beaktar beredningsarbetet för att stärka stödet för lärande inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen.

Vid beredningen av finansieringen av yrkesutbildningen och styrningen av verksamheten beaktas
statsförvaltningens produktivitetsprogram och behovet av att anpassa omkostnader.

Arbetsgruppen arbetar i tillräckligt samarbete med Finlands Kommunförbund.

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter en arbetsgrupp med sektioner för att bereda förslag enligt regeringsprogrammet för att reformera finansieringen av yrkesutbildningen och styrningen av verksamheten samt för att uppnå andra mål som gäller utveckling av yrkesutbildningen.

Utgångspunkter

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering är målet för yrkesutbildningen att säkerställa att alla studerande har tillräckliga yrkesmässiga och kulturella färdigheter samt arbetslivsfärdigheter för arbetslivet eller fortsatta studier efter överflyttningsstudierna. Genom reformen av yrkesutbildningen ökade man inlärningen på arbetsplatserna och strävade efter att säkerställa att studierna individualiserades för att de studerandes behov bättre skulle kunna beaktas. Yrkesutbildningen har en central roll också I TE2024-reformen, i synnerhet när det gäller att uppdatera kunnandet.

För närvarande blir fler än var tionde av dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen arbetslös efter utexamineringen. Yrkesutbildningen för vuxna fokuserar på långvarig grundexamensutbildning, vilket begränsar antalet deltagare i utbildningen.

I regeringsprogrammet har man identifierat yrkesutbildningens dubbla uppgift när det gäller att utbilda läropliktiga och kontinuerligt lära vuxna. I regeringsprogrammet betonas yrkesutbildningens betydelse när det gäller att svara på kompetensbehoven i arbetslivet och sysselsättningen efter utbildningen.

Mer om ämnet